تعبیر خواب حوض

تعبیر خواب حوض

فهرست مطالب

تعبیر خواب حوض به چه معنی است؟

تعابیر مختلفی از دیدگاه عالمان بزرگ برای تعبیر خواب حوض بیان شده است.

اگر کسی ببیند در خانه اش حوضی با آبی صاف و زلال دارد، به علم و دانش روی می آورد. اگر ببیند در آن حوض خودش را می شوید، در کارها توفیق یافته و از گناه دوری می کند. اگر از آب حوض مقدار زیادی خورد و آن آب برای او گوارا بود، عمرش طولانی می شود.درکل تعبیری خوب و نیکو دارد.

ما در تعبیر خواب ، در کمترین زمان خواب را برای شما تعبیر خواهیم کرد پس همراه ما باشید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اصل حوض در خواب علم ودانش است. اگر بیند خویشتن با آب حوض همی شست، دلیل که توفیق یابد و ازگناه و عصیان باز ایستد. اگر دید همه آب حوض فرو برد و آن آب او خوش آمد، دلیل که عمر خود به سلامت گذراند و مالش زیاد شود. اگر اهل علم است علمش زیاد شود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند تن و جامه خود به حوض می شست، دلیل که اهل بیتش توبه کنند وسیرت نیک و راه دین جویند. اگر بیند جامه خود به حوض بشست و پلیدی ازجامه در زیر آب ظاهر گشت، دلیل که به علم کار نکند و به بدی در میان خلق مشهور شود. اگر بیند کنار حوض سبز رسته بود، دلیل که از علم خود منفعت یابد و مردم نیز از علم او منفعت یابند، خاصه که حوض ملک او باشد. اگر بیند حوض ملک او نبود و از آن مسلمین بود زیاده و نقصان آن حوض به علمای آن دیار باز گردد یا به کسی که در آن شهر حاکم بود. اگر بیند آب حوض تیره و تلخ بود، دلیل بر غم و اندوه کند.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند آب حوض همی خورد مال یابد از مردی توانگر و عاقبت کارش نیک است. و مال یابد به قدر بزرگی حوض.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن حوض در خواب بر چهار وجه است.
اول : مردم با منفعت.
دوم : مردی توانگروثروتمند.
سوم : مال جمع کردن.
چهارم : عالمی که از او کسب علم کنند و بهره مند شوند.

آنلی بیتون گوید:
  1. دیدن حوض در خواب، نشانه ثابت ماندن شانس و اقبال شما و روبرو شدن با اتفاقاتی هیجان آمیز است.
  2. اگر خواب ببینید آب حوض گل آلود است، نشانة آن است که درگیر مشاجرات خانوادگی خواهید شد.

 

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

تعبیر خواب وضو گرفتن از حوض آب، رهایی از غم و اندوه است.

تعبیر خواب آب خوردن از حوض، رزق و روزی است.

3 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx