تعبیر خواب خار

تعبیر خواب خار

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خار این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب خار نمادی از درد گذشته یا رنج فیزیکی است. دیدن خار در خواب بیانگر این است که موقعیتی خراش دهنده وجود دارد که نیاز است به آن غلبه کنید.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر کسی در خواب دید شخصی خاری بر گردن او فرو کرد، از آن شخص زیان می بیند و یا سخنان تلخ و ناگوار می شنود. اگر بیننده خواب بر بدن کسی خاری فرو برد، او به آن شخص آزار می رساند و حرفهای ناروا می زند.
اگر دید در بیابانی در میان بوته خار افتاد و رخمی شد، در میان جمعی دشمن گرفتار می شود که هر یک به نوعی او را آزار می دهند.
اگر از افتادن در میان بوته خار صدمه ای ندید، بر جمع دشمنان پیروز می شود. اگر کسی به او بوته خاری داد، از آن شخص قرضی می گیرد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب دیدن خار در خواب بر سه وجه است.
اول: قرض و وام.
دوم: دشمنی و ستیز
سوم: سختی ودشواری کارها

لیلا برایت میگوید:

اگر خواب ببینید که خار به دستتان فرورفته، یعنى باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید.
اگر خواب ببینید که در تیغستانى گیر افتاده‏اید و خار به دستانتان می رود،
نشانه ‏ى آن است که به دام افراد حیله ‏گر و فریبکار مى‏افتید.
تعبیر خواب خار در خواب نشانه وام است.
اگر بیند خاری دراندام او فرو شد یا کسی دروی زد، دلیل که از کسی وام ستاند و به قدر رنج و زحمت آن خار از آن کس سخن ناخوش شنود.
اگر بیند او خاری در اندام کسی زد، دلیل که او وامی به کسی دهد و سخن تلخ بگوید.

در سرزمین رویاها آمده:

اگر در خواب خار ببینید نشانه آن است که شما در زندگی کار های مهمی را انجام می دهید.

اگر در خواب ببینید که خار به شما فرو می رودنشانه آن است که دردسر و مشکل  و گرفتاری در انتظار شما هستند .

اگر در خواب ببینید که خار به بچه ها فرو می رود نشانه آن است که تعقیر و تحولی در زندگیتان ایجاد میشود .

اگر در خواب ببینید که بدن شما پر از خار است نشانه بیماری است.

1 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx