تعبیر خواب خاشاک

تعبیر خواب خاشاک
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در انیجا میخواهیم مطالبی را درم ورد تعبیر خواب خاشاک به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب خاشاک در خواب از جنبه عمومی، مال دنیوی است و به هر میزان که خاشاک می بیند به او سود و منفعت می رسد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

اگر در میان خاشاک ایستاده بود، چشم به رسیدن مالی دارد.

اگر در میان خاشاک نشسته بود، نشانه این است که به زودی به منفعتو سود و دارایی مورد نظر خود می رسد.

اگر خاشاک را به باد می داد، نشانه این است که  مال خود را صرف کارهای بیهوده می کند و ول خرجی میکنید

اگر دید باد خاشاک را به سوی او می آورد، نشانه این است که از بزرگی در آن سامان سودی و منفعتی به او می رسد
و به قول معروف مالی باد آورده را صاحب می شود.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن خاشاک درخواب برای عامه مردم،  نشانه پول و ثروت و مال و نعمت است.

اگر ببیند در خانه وی خاشاک بسیار است یا او در میان خاشاک مقیم گردید،
دلیل که بر قدر آن وی را مال و نعمت رسد.

اگر ببیند خاشاک را باد ببرد یا آتش بسوخت، دلیل که پادشاه یا حاکم، مال او بستاند.

اگر ببیند که خاشاک در تنور یا در زیر دیگ می سوخت،
دلیل که مال خویش را هزینه کند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب تنور را مشاهده کنید.)

ابراهیم کرمانی می گوید:

تعبیر خواب خاشاک بدین معناست که اگر ببیند از صحرا خاشاک می آورد
و به خانه می برد، دلیل است به قدر آن، او را از سفر مال حاصل گردد.

اگر ببیند در شهری یا کوچه ای باد خاشاک می آورد،
دلیل که آن موضع را به قدر آن از پادشاه یا حاکم آنجا، به او منفعت و سود می رسد و بهره می بیند

اگر ببیند در روستایی خاشاک قرار دارند نشانه این است که به مردمان ان اهالی نعمت و فراوانی و خوشی می رسد

مقالات مرتبط

1 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx