تعبیر خواب خانه

تعبیر خواب خانه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای خواندن تعبیر خواب خانه همراه تعبیرک باشید.

در اصل؛ دیدن خانه در خواب، نشانگر روح خود شماست. تعبیر خواب خانه بیانگری از؛ احساس و هویت شخصی و مسائل خصوصی میباشد.

دیدن خانه خالی در خواب، به نشانه نا امنی و عدم آرامش در خانه میباشد. تعبیر خانه کثیف به این معنی است که؛ در وضعیت بسیار بدی قرار خواهید گرفت.

از تعبیر خواب آنلاین بهره ببرید. و با پیام دادن در گفتگو آنلاین، خواب خود را تعبیر کنید.

اگر در خواب مشغول ساخت خانه بودید یعنی که؛ در آینده تحولی بزرگ در زندگی شما ایجاد خواهد شد.
تعبیر خواب خانه ساختن را میتوانید، بطور کامل و کلی در تعبیرک بخوانید.

تعبیر خراب شدن خانه نشانگری از؛ طلاق، ورشکستگی، مرگ، و اخبار بسیار بد است.
تعبیر خواب طلاق را در تعبیرک بخوانید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خانه در خواب ما معیشت است. اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید، و آن خانه متعلق به شما است، زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت.

اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید، و آن خانه متعلق به شما است. خواب شما خبر می ‌دهد که؛ زندگی بر شما تنگ خواهد شد. و معاش شما قلت خواهد یافت. تعبیر خواب خرابه را در تعبیرک میتوانید بخوانید.

چنانچه ببینید یکی از اتاق‌های خانه آشفته و خراب است، بخشی از زندگی بیننده خواب دچار خرابی و ویرانی می‌ شود. و غمی و زیانی به او می ‌رسد.

اگر در خواب ببینید که؛ خانه شما در محلی است که، تنها مانده و گرداگرد آن هیچ خانه دیگری نیست، خواب خوبی ندیده‌اید. چرا که از تنهایی و بی کسی و غربت و تنگی زندگی خبر می‌ دهد.

آنلی بیتون می‌ گوید :

دیدن خانه قدیمی خود در خواب، نشانه آن است که اخباری به دستتان می ‌رسد که موجب شور و نشاط شما می ‌گردد.

اگر خواب ببینید خانه قدیمی شما ویران و مخروبه است، نشانه آن است که خبر بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان را خواهید شنید. اگر دختری چنین خوابی ببیند، علامت آن است که دوست عزیزی را از دست خواهد داد.

اگر در خواب ببینید که خانه شما را آب فراگرفته است، نشانه‌ی آن است که برای پیروز شدن شر مبارزه خواهید کرد.

تعبیر خواب ابن سیرین

خانه به تنهایی درخواب بیانگر زن است. اگر بیند خانه را یا ستون‌های خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد. و باشد که زنش آبستن شود.

اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود.

اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند.

اگر بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود، و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد.

اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند در خانه خود بشکست، دلیل که از کسی او را مالی رسد.

اگر ببینی از بام خودت به بام دیگری میپری، یـعـنـی زن خود را طلاق داده. و زن دیگری را می‌گیری و یا «کنیزکی» به دست می ‌آوری.

اگر ببینی روی پشت بام خانه‌ای پریدی و خانۀ زیر پای تو فرو ریخت، ولی زنده مانده‌ ای، یـعـنـی زنت از تو جدا شده. ولی دوباره بر می‌ گردد.

ابراهیم کرمانی می ‌گوید :

اگر بیند که خانه بر وی افتاد، دلیل که مالی بسیار بدو رسد.

اگر بیند که خانه بزرگ وفراخ گردید و از آن که بود بزرگ‌تر شد، دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود.

اگر بیند در خانه او آهنین بود، دلیل که توانگر شود.

اگر در خانه او سیمین است، دلیل که او را توبه باید کردن از گناه و معصیت.

اگر توانگر بود، نعمتش زیاده شود. اگر بیند پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.

 

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

6 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
6
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx