تعبیر خواب خاکستر

تعبیر خواب خاکستر

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب خاکستر، این مطلب را تا انتها دنبال کنید.

خاکستر در خواب بیانگر ناامیدی ، تاسف، تغییرات و اختلالات تلخ است.

همچنین خاکستر بیانگر یک رابطه شکست خورده یا یک تلاش کاری شکست خورده نیز میباشد.

تعبیر خواب خاکستر نیز آمده است، خاکستر در خواب ارثیه ای است که برای بیننده ماندنی نیست.

به تعابیر دیگر خاکستر، آموختن علمی است که از آن آموزنده هیچ منفعت و خیری نمی برد، نه برای خود و نه دیگران.یا تعبیرش ندامت و پشیمانی میتواند باشد.

ديدن هيزم در خواب، جنگ و فتنه و غم است. هيزم  را معبران نشان جنگ افروزي دانسته اند.

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

خاکستر، مال باطل است از قبل سلطان، که بر کسی باقی بماند.

اگر بیند خاکستر جمع کرد و باطل شد، دلیل که مال از سلطان جمع کند و به وی نماند.

بعضی از معبران گویند :

علمی حاصل کند که در وی هیچ خیر و نفع نباشد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن خاکستر درخواب بر نه وجه است.

اول : عالم و دانشمندی که علمش مورد بذیرش و قبول نباشد.

دوم : مال حرام

سوم : کلام باطل

چهارم : خصومت و دشمنی

پنجم : فسق و گناه

ششم : مکروحیله

هفتم : حسادت و حسرت و افسوس.

هشتم : پشیمانی

نهم : کاری که اندر آن خیری نباشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خاکستر در خواب افسوس و ندامت کار بیهوده است.

اگر دیدید در خواب به دنبال خاکستر می گردید تا آتش را جا به جا کنید برای رسیدن به هدفی که در نظرتان بزرگ جلوه می کند کاری بیهوده انجام می دهید که بعدا ندامت و پشیمانی می آورد.

چنانچه در خواب خاکستر یافتید ندامت حتمی است. و اگر نیافتید در آستانه تحسر قرار می گیرید.

اگر دیدید خاکستر بر دست و لباس شما نشسته کاری می کنید که ندامت می آورد. و آبروی شما در مخاطره قرار می گیرد.

اگر دیدید پایتان در خاکستر فرو رفته سفری می کنید یا به جایی می روید که عبث است و ندامت دارد و زیان می بینید.

اگر خاکستر در آشپزخانه بود همسرتان برای شما ملال و اندوه می آورد.

اگر خاکستر بر سر شما نشسته بود عملی انجام می دهید که بزرگترها و روسا شما را سرزنش می کنند و شرمندگی می کشید.

اگر خاکستر بر چهره شما نشسته بود. خجالت می کشید و این شرمندگی تا مرحله رسوایی است.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن خاکستر در خواب، نشانه نومید شدن است و روبرو شدن با حوادثی تلخ و غم انگیز است.

اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که محصولاتی آفت زده حاصل دست رنج او خواهد بود.

اگر تاجری چنین خوابی ببیند، علامت آن است که در معاملات و امور تجاری شکست خواهد خورد.

اگر پدر یا مادری در خواب خاکستر ببیند، علامت آن است که از دست فرزندان خود رنج بسیاری خواهند کشید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx