تعبیر خواب خرابه

تعبیر خواب خرابه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای اطلاع از تعبیر خواب خرابه همراه تعبیرک باشید.

تعبیر خواب علمی رمزآلود است. و نشانه هایی که در خواب میبینیم گاهی مفهوم حقیقی دارند.

تعبیر خواب خرابه، نشانه آن است که گذشته را پشت سر گذاشته اید و به سمت آینده پیش روی میکنید.

خواب دیدن در خرابه راه رفتن، بیانگر منحرف شدن از مسیر درست زندگی است. در کتابی آمده که، دیدن خرابه ویران شده، نشانگر فوت یکی از نزدیکان است.

تعبیر خواب خانه خرابه؛ به معنا از دست دادن اموال میباشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است. مالتان از دست می رود، ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب یا خرابه ای راه می روید که به شما تعلق ندارد به انحراف کشیده می شوید. و به اعمال ناصواب دست می زنید. مثلا رشوه می گیرید، دروغ می گویید، یا برای پیش بردن کارهایتان به فریب و نیرنگ متوسل میشوید.

اگر از خرابه در خواب بیرون بیایید بهتر از این است که وارد خرابه شوید.

اگر در خرابه سگی دیدید و شما نیز در همان خرابه بودید دوستی وفادار به شما زیان میرساند. و شما را به گمراهی می کشاند. (تعبیر خواب سگ را بطور کامل از این قسمت بخوانید).

اگر در خواب دیدید که در خرابه ای هستید، و آنجا گربه ای هم هست زنی باعث فساد و تباهی شما میشود.
( تعبیر خواب گربه در تعبیرک)

اگر در خانه آباد و سالم و مرتب به دنبال گربه به درون خرابه دویدید کار شما خراب میشود و مال خود را برای زن یا به وسوسه او تباه می کنید.

اگر در خواب دیدید که جایی را به دست خود خراب می کنید مال و آبروی خود را تواما از دست میدهید. و اگر دیدید خرابی را آباد می کنید تعبیر خلاف این است.

اگر دیواری را خراب کردید به دوستی لطمه می زنید که حامی و پشتیبان شماست. و اگر اتاقی را خراب کردید به خانواده خود زیان می رسانید.

اگر پله ها را خراب دیدید و شما بالای پلکان بودید احتمال سقوط شما هست. و اگر پله ها خراب بود و شما خود را پایین پله ها یافتید راه تعالی شما مسدود است. و خواب شما می گوید نمی توانید ترقی کنید.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن خرابه در خواب، علامت آن است که میان عشاق پیمان ها شکسته خواهد شد.محصولات زراعی خراب و نابود خواهد شد، و اوضاع و احوالی آشفته در همه امور رخنه خواهد کرد.

دیدن خرابه های باستانی در خواب، نشانه آن است که به سفرهایی بسیار خواهید رفت. اما برای به دست آوردن آرزویی که سال ها دنبالش بودید، موفقیت چندانی به دست نمی آورید.

تعبیر خواب لوک اویتنهاو

دیدن خانه خراب، بیانگر آن است که، مانعی از سر راهتان برداشته میشود.

مقالات مرتبط

4 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx