تعبیر خواب خراب شدن شیر

تعبیر خواب خراب شدن شیر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خراب شدن شیر این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب خراب شدن شیر خوراکی، در خواب نعمت و برکت است بخصوص اگر شیر حیوانات شناخته شده حلال گوشت باشد مثل شیر گاو و گوسفند و بز و غیره.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید
اگر کسی در خواب خود را در حال دوشیدن شیر خراب شده از حیوان حلال گوشتی دید،
مال حلالی به او می رسد. و خوشی می بیند

تازگی و کهنگی شیر  و خرابی ان در خواب به مال زودرس و دیر رس تعبیر می شود.

اگر در حال جوشاندن شیر، شیر به اصطلاح فاسد و خراب  بود و برید،
از رسیدن ضرری با هوش و کیاست خود، جلوگیری می کند.

آنلی بیتون میگوید

اگر زنی دید در پستان او شیر جمع شده، و فاسد شده است  و ترش شده است
نشانه این است که صاحب فرزند می شود و اگر آن زن یائسه بود، به او مال می رسد.
اگر خود را در حال کودکی دید که شیر می خورد و شیر او خراب شده است
رسیدن به آرزوهایش غیر ممکن خواهد بود. و خبر های بدی به او می رسد
خراب شدن شیر شتر در خواب نعمتی است که در سفر عایدتان می شود یا از راه دور می آید. و نشانه آرامش و آسایش در زندگی است.

تعبیر خواب  خراب شدن شیر خوشمزه نشانه سود و خوشی و منفعت است.
تعبیر خواب شیر و خراب شده  نشانه ناراحتی و غم و اندوه و ضرر است.
تعبیر خواب شیر تازه مال حلال است.

تعبیر خواب شیر خوردن و خراب شدن شیر در خواب روزی فراخ است. و نشانه این است که نعمت فراوان به شما می رسد

اگر کسی ببیند کودک شده و شیر می خورد و شیر خراب میخورد تعبیرش بازماندن از مرادهاست.

ابراهیم کرمانی می گوید:

تعبیر خواب شیر چارپایان دشتی، و خراب شدن شیر ان در خواب نشانه پول و  مال کم است.
شیر گورخر، صلاحیت است.
خوردن شیر شتر،  و خوردن شیر خراب آن فراخی است.
خراب شدن شیر ، روزی فراخ است. خوردن شیر بز و ماندن و فاسد شدن ان در خواب نشانه ، منفعت یافتن از زن است.
خوردن شیر پلنگ، ظفر یافتن بر دشمن است.

جابر مغربی میگوید:

تعبیر خواب خوردن شیر بز و فاسد شدن و خراب شدن ان در خواب ، ستاندن مال دشمن است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)
خوردن شیر فیل و خراب شدن شیر ان در خواب نشانه ثروت و ، زیادی مال است.
خراب شدن شیر گاومیش،زحمت دیدن از زن است.
خوردن شیر خوک، و خراب شدن شیر ان در خواب نشانه بی اندیشگی و  بی خردی است.
خوردن شیر گرگ وخراب شدن شیر ان و فاسد شدنش، خیانت زنش است. خوردن شیر گوسفند، کسب مال حلال است.

آنلی بیتون می گوید:

تعبیر خواب شیر نوشیدن، و نوشیدن شیر خراب در خواب نشانه رفتن به محیط های مساعد و مطلوب است.
دیدن شیر زیاد  و خراب شده در خواب، سلامتی و ثروت است. خرید و فروش شیر، زیاد شدن ثروت شماست.

مقالات مرتبط

3.7 3 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

7 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
7
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx