تعبیر خواب خراب شدن گلابی

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خراب شدن گلابی این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب  خراب شدن گلابی نشانه  سلامت و پول و تجارب خوب و عالی است.

اگر زنی خواب خراب شدن  گلابی ببینید تعبیرش آشنایی با مرد متمول و خوش اخلاق است.
ممکن است در آینده با او ازدواج کند.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر مردی خواب  خراب شدن گلابی دید تعبیرش این است که با یک دختر خوب ملاقات کرده و بعد از مدتی با یکدیگر ازدواج می کنند (در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ازدواج را مشاهده کنید.)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خراب شدن  گلابی لذت و کامروائی است مشروط بر آن که لکه دار و لهیده و زرد نباشد .

تعبیر خواب خراب شدن  گلابی زرد خوب نیست چون از بیماری و رنجوری خبر می دهد و نشانه غم و اندوه و سختی در زندگی است
اگر خواب دیدید گلابی سبز و رسیده و خوبی از درخت کندید و خوردید یا از ظرف میوه برداشتید و به خوردن آن پرداختید  و بعد فهمیدید که کرم دار و خراب است
تعبیرش آن است که به مراد می رسید . و خبر های خوشی به شما می رسد و در زندگی موفق می شوید. و در زندگیتان به دیگران کمک میکنید

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید از گلابی کمپوت درست می کنید  و گلابی شما  خراب شده بود
، تعبیرش آن است که از نظر فکری تغییر خواهید یافت . و به موفقیت می رسید
تعبیر پختن گلابی  خراب شده در خواب ، داشتن روابط عاشقانه کم دوام است .

خراب شدن گلابی در خواب نشانه  رحم و باروری است.
خراب شدن گلابی در خواب ممکن است به زنی در زندگی تان اشاره کند

تعبیر خواب گلابی فاسد خیانت و تلاش های بی ثمر است. این تلاش ها برای همیشه بی فایده خواهد بود.

ابراهیم کرمانی میگوید

درخت گلابی و خراب شدن گلابی  در خواب نشان دهنده امیدواری در زندگی است
و تعبیرش این است که با انگیزه قوی به هدف خود خواهید رسید. و به آرزوهای خود می رسید

اگر خواب ببینید از گلابی طلایی رنگی که از شاخة درخت آویخته است تعریف می کنید و گلابی شما در خواب خراب شده بود
، تعبیرش آن است که شانس و اقبالتان در زندگی از قبل امیدوارکننده تر خواهید شد .

خراب شدن  درخت گلابی فرصت های جدید است و نشانه این است که خبر های خوبی به شما می رسد

اگر در خواب گلابی خوب و بزرگی چیدید ولی دیدید که خراب است
تعبیرش این است که به زودی کسی شما را شگفت زده خواهد کرد. و باعث خوشحالی شما می شود.

تعبیر خوردن گلابی آبدار و شیرین ولی خراب در خواب  نشان دهنده لذت های جسمی و جنسی و صحت وسلامتی است.

تعبیر خواب خوردن گلابی در فصل خود و خراب شدن گلابی در خواب  ، اگر سبز و شیرین بود ، مال حلال است و نشانه خوشی در زندگی است
خراب شدن گلابی و  خوردن گلابی زرد و ترش بیمار شدن بیننده خواب است
خراب شدن گلابی و خوردن گلابی سود و منفعت است

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx