تعبیر خواب خردل

تعبیر خواب خردل
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خردل همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب به معنای شکل بخشیدن به رویاهایی است که، توسط بیننده در خواب دیده میشود.

خردل نوعی چاشنی و ادویه می باشد که از، دانه ‌های گیاه خردل بدست می ‌آید.

بطور کلی تعبیر خواب خردل، به غم و اندوه و ناراحتی بیان شده، و دیدنش در خواب خوب نمی باشد! اگر در خواب از کسی خردل گرفتید؛ یعنی از آن شخص به شما ضرر خواهد رسید.

تعبیر خواب ابن سیرین

خوردن خردل در خواب، دلیل بر غم و اندیشه کند.

و نیز خوردن آن، دلیل بر نقصان مال کند یا رنج و بیماری.

جابرمغربی گوید :

خوردن خردل به خواب، دلیل بر غم و اندوه است.

و بعضی از معبران گویند : دلیل کند بر نج و مصیبت.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خردل یا اسپندان در خواب غم و اندوه و تلخ کامی است. چه خشک ببینیم و چه تر و تازه.

خردل به صورت خشک و نکوبیده، اندوه نزدیک است. و غمی است که، می توان از آن دوری کرد و بیننده این خواب بهتر است با احتیاط رفتار کند. و در روزهای آینده و ترجیح دارد تا ده روز مراقب اعمال و رفتار خویش باشد.

گرفتن خردل از کسی چه برای مصرف غذایی باشد، و چه بی هدف، گواه بر این است که از جانب آن کس غم یا زیانی به بیننده خواب می رسد.

دهنده خردل در خواب اگر ناشناس باشد، دشمن است.

دادن خردل به دیگران همین تعبیر را دارد. و می گوید از جانب بیننده خواب به اطرافیانش زیان می رسد. که آزردگی خاطر پیدا می کند و گاه ممکن است این آسیب و زیان زیاد باشد.

داشتن خردل ولی بیرون افکندن و دور ریختن آن، از فشار غم و اندوه می کاهد. ولی گویای آن نیست که غم اصلا وجود ندارد. جدا شدن از آن تخفیف غم است.

 

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها