تعبیر خواب خرس

تعبیر خواب خرس

فهرست مطالب

شاید خواب خرس را ببینید و از خودتان بپرسید که تعبیر خواب خرس چه چیزی می تواند باشد؟

خرس در خواب به این معنی است که، شما در آینده نزدیک شانس و موفقیت های زیادی را تجربه خواهید کرد.
البته خواب هایی هم وجود دارد که در آنها خرس نشانه ی ناخوشایندی است و تعبیر منفی دارد.
تعبیر خواب خرس معمولا سمبل و نشانه ای از قدرت، توان و استقلال تلقی میشود. از آنجاکه خرس حیوان وحشی و درنده خو میباشد، میتوان آن را نیز نشانی از الگوها و عادات کنترل نشده وناخودآگاه ببینده خواب دانست.

ممکن است در خواب ماجراهای مختلفی از وجود خرس ببینید مثلا ببینید که خرس در خواب به شما حمله کرده یا ببینید که در خواب خرسی را کشته اید و ..

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

خرس به خواب دیدن، دشمن فرومایه دزد احمق است.
اگر بیند بر خرس نشسته بود، دلیل که از پادشاه خواری یابد.
اگر بیند خرس زا بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.
اگر بیند گوشت او همی خورد یا پوستش را با خود داشت، دلیل که ترس و بیم به وی رسد.

ابراهیم کرمانی گوید :

خرس به خواب، مردی بدبخت و دیوانه است.
اگر خرس ماده بیند، زنی بدبخت و دیوانه بود.
اگر بیند خرس ماده را بگرفت، دلیل که زنی بدین صفت به نکاح بخواهد.
اگر بیند که خرس به خانه او آمد ماده بود، دلیل که زنی بخواهد.
اگر نر بود مردی بدین صفت به خانه او درآید.
اگر بیند خرس را بکشت یا بر وی نشست، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خرس دشمن قوی پنجه و زورمند است. اگر در خواب دیدید که خرس را کشتید بر مشکلات پیروز می شوید یا دشمن را از پای در می آورید.
اگر دیدید که از خرس فرار می کنید ابراز ضعف و ناتوانی است. اما گویای این است که پیروزی حاصل می کنید به شرط آن که خرس پشت سرتان نیاید.
اگر دیدید که گوشت خرس می خورید از همان دشمن یا مشکلی که دارید بهره مند می شوید.
اگر دیدید که پوست خرس را لباس کرده و پوشیده اید به افتخا می رسید و بر دشمن چیره می شوید.

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن خرس : شانس در بازی ورق و دیگر بازیها.
موردحمله خرس واقع شدن : زیان
خرسی که میرقصد : با آدمهای احمق سرو کار داشتن.
شکار خرس : ماجراجویی نکنید.

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن خرس در خواب، علامت آن است که در هر کاری که دنباله رو باشید، با شکست مواجه خواهید شد.
2ـ اگر خواب ببینید خرسی را می کشید، نشانه رهایی از بند گرفتاریهای قبلی است.
3ـ اگر دختری خواب خرس ببیند، نشانه آن است که در رقابت و هم چشمی با دیگری بدبخت و نومید خواهد شد.
4-دیدن خرسهای قطبی در خواب، علامت آن است که بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیک خواهد شد. بزرگترین دشمنان با رفتاری دوستانه می خواهند شما را فریب بدهند. رقبا نیز می کوشند، مقام شما را از آن خود کنند.
5- دیدن پوست خرس قطبی در خواب، نشانه غلبه بر مخالفان است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx