تعبیر خواب خروس

تعبیر خواب خروس

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

تعبیر خواب خروس نشان دهنده چه چیزی است؟

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا های شماست و شما می توانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

از نظر روانشناسی خواب، دیدن خروس، نمادی از مردانگی، غرور، شجاعت، گستاخی و تکبر میباشد.

تعبیر خواب خروس از نظر معبران اسلامی، ابلاغ صلح و نیکی است.

دیدن خروس رنگی در خواب، نشانگر تردید و شک است.

تعبیر خواب خروس، با رنگ تیره یا مشکی در خواب،نشان دهنده غم، رنج،و بیماری است.

تعبیر خواب خروس لاری و یا قدبلند با پر و بال کشیده، نحس و شوم است.

خروس لاری بلند قامت و لخت ( یعنی بدون بال و پر ) نشانگر پیام و خبری خوش است.

دیدن خواب خروسی که میجنگد، بیانگر این است که درگیر یک رقابت تلخ خواهید شد.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند.

اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد.

اگر بیند با خروس جنگ می کرد، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد.

اگر بیند از آن خروس وی را گزندی آمد، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند.

اگر بیند خروس بچه بیافت، یابه وی داند، دلیل که او را پسری یا غلامی حاصل شود از کنیزان.

اگر بیند که بانک خروس می شنید، دلیل که راه خیرات و نیکی گزیند.

معبران گفته اند : بیشتر تعبیر خروس بر بنده وبندزاده افتد.

اگر بیند خروسی بر روی او می جست، دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد.

اگر بیند کسی به او خروسی بچه داد، دلیل که کسی غلامی به وی بخشد.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد.

اگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهتری یا مؤذنی دست یابد و او را قهر کند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

اگر کسی بیند خروسی یافت، دلیل که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و شادی می آفریند

از حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله ) روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند.

دیدن خروس در خواب خوب است. و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می رسد. که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی.

گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست. و بیننده چنین خوابی زیان می بیند و خسارت تحمل می کند.

خوردن گوشت خروس خوب است.

خروس رنگی نشان تلون و تردید است.

خروس سفید بهتر است. چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می دهد.

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن خروس : به شما شک خواهند کرد.
شنیدن آوای خروس : دیگران به شما به عنوان یک دوست نگاه میکنند.
گرفتنش : پیروزی و موفقیت

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن ماکیان وخروس زیادی نعمت باشد.

آنلی بیتون می‌گوید :

شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپیده دم، علامت آن است که بزودی ازدواج خواهید کرد و صاحب خانه ای مجلل خواهید شد .

شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب ، علامت آن است که علتی برای گریستن و نومیدی شما وجود خواهد داشت.

دیدن جنگ خروس ها در خواب، نشانه آن است که در اثر دعوا و اختلاف، خانواده خود را ترک می گویید.

دیدن جنگ خروس ها در خواب معمولا خبر از اتفاق وقایعی تأسف بار در آینده می دهد.

دیدن خروس جنگی در خواب، نشانه آن است که به ثروت اندک خود، قانع و خرسند خواهید بود.

دیدن خروس جنگی بیمار در خواب، دلالت بر آن دارد که در معرض طوفانهایی سخت و سرد قرار خواهید گرفت. و به منافع شما زیان خواهد رسید.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx