تعبیر خواب خرچنگ

تعبیر خواب خرچنگ

فهرست مطالب

بنظر شما تعبیر خواب خرچنگ چه چیزی میتواند باشد؟

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، همراه تعبیرک باشید.

خواب ها نماد و سمبل هستند. نمادهایی کـه ناخودآگاه، بخشی از افکار و درون مـا را نشان میدهد. تعبیر خواب معنای این نمادها را بیان میکند.

اصولا، دیدن خواب خرچنگ چندان رایج نیست. اما با این وجود دارای تعابیری از جانب معبران سرشناسی میباشد.

تعبیر خواب خرچنگ، نمادی از صلح و آرامش میباشد. همچنین، نشانه احساسات سرکوب شده نیز است. پختن خرچنگ در خواب؛ نشانی از پیروزی بر دشمنان سرسخت است. خوردن گوشت خرچنگ در خواب نشانه خوبی نمی باشد! یعنی که در آینده ای نزدیک بیمار خواهید شد.

تعبیر خواب خرچنگ در ساحل؛ بیانگر فرصت وسوسه انگیزی در آینده نزدیک است.

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

خرچنگ درخواب، مردی بدخوی دون همت و کینه دار بود.

اگر بیند که خرچنگی بگرفت، دلیل که با کسی بدخوی دون همت مصاحبت دارد و از وی اندک مایه منفعت حاصل کند.

اگر بیند خرچنگ را بکشت یا از خود دور انداخت، دلیل که از صحبت مردی بدخوی دون همت جدا شود.

اگر بیند که گوشت خرچنگ میخورد، دلیل که او را به قدر آن ازجایی مال حاصل شود به سبب شغل دون.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند خرچنگی داشت، دلیل که دوستی یابد خوش طبع و سازگار که از آن نیکوئی یابد.

اگر بیند که گوشت خرچنگ میخورد، دلیل که به قدر آن از کسی مال حاصل کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خرچنگ در خواب گرفتاری است. از آن نوع گرفتاری ها که هر طرفش را درست میکنید طرف دیگرش خراب میشود.

ابن سیرین می گوید که خرچنگ در خواب شخصی است بدگهر و دون همت و کینه توز و همانطور که از شکلش مشهود است. چندین دست و پا دارد. این دست و پای متعدد در خواب های ما بدهکاری خرد خرد است.

کشتن خرچنگ در خواب خوب است. چون پیروزی بر مشکلات تعبیر میشود.

اگر در خواب از خرچنگ نترسید بهتر، از این است که بترسید.

اگر در خواب ببینید که گوشت خرچنگ میخورید خوب است. چون پول و مالی نصیب شما میشود که متعلق به دشمنی بد خواه است.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن خرچنگ در خواب؛ علامت آن است که به شما ثروتی بخشیده خواهد شد.

اگر خواب ببینید گوشت خرچنگ میخورید ، یعنی در اثر معاشرت با افراد خوشگذران به آلودگی کشیده خواهید شد.

اگر خواب ببینید گوشت خرچنگ را در سالاد ریخته اید، نشانه آن است که دستیابی به ثروت و موفقیت تغییری در دست و دل بازی شما نمیدهد، از زندگی لذتهای فراوان خواهید برد.

اگر خواب ببینید برای صرف غذا دستور میدهید خوراک خرچنگ برایتان بیاورند، نشانه آن است که زیردستانی خواهید داشت و به مقام برجسته ای دست خواهید یافت.

اگر در خواب خرچنگی را در آب های شیرین ببینید، نشانه آن است که فریب و نیرنگ خواهید خورد.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx