تعبیر خواب خرگاه

تعبیر خواب خرگاه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب خرگاه به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب خرگاه بدین معناست که اگر کسی بیند درخرگاه نشسته است ،
دلیل که از متاع دنیا چیزی یابد ، یا زنی بخواهد ، خاصه که بیند خرگاه ملک او بود .
در سیات ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

تعبیر خواب خرگاه بدین معناست اگر دید خرگاه را به خضاب رنگ می کرد ،
دلیل که در طلب دنیا و معیشت آن رنجور بود .

اگر خداوند خرگاه را نشناسد و خرگاه را به گونه سبز و سفید بیند ،
نشانه این است که به خیر و منفعت می رسد

ابراهیم کرمانی گوید :

تعبیر خواب خرگاه بدین معناست که اگر بیند در خرگاه مجهول که به گونه سبز بود نشسته بود،دلیل که شهید شود

اگر بیند که خرگاه معروف ملک او بود ، دلیل که زن او دیندار و به پارسا است .

اگر بیند که خرگاه به گونه سفید بود ،نشانه این است که به نعمت و فراوانی می رسد

اگر خرگاه به گونه به رنگ قرمز دید ، دلیل که به لهو و عشرت دنیا مشغول شود  و مقام و منزلت یابد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب رنگ قرمز را مشاهده کنید.)

اگر بیند خرگاه به گونه کبود بود ، نشان هاین است که گرفتار می شود و غم و غصه به زندگی او می اید .
اگر به گونه سیاه بیند ، دلیل بر منفعت وسود اندک کند .

اگر خرگاه بیند که ملک او نبود ، تاویل آن چه گفتیم از خیر و شر به صاحب خواب بازگردد .

اگر خرگاه ببینید مردی در خواب نشانه این است که اتفاقات ناگواری برای او می اتفد که نگران کننده است

اگر زنی در خواب خرگاه ببینید نشانه این است که فراوانی می بیند و در زندگی به نعمت و رزق و روزی فراوان می رسد و بهره مند می شود و از آن لذت می برد

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx