تعبیر خواب خریدن کلاه

تعبیر خواب خریدن کلاه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خریدن کلاته این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب خریدن کلاه  بدین معناست که اگر درخواب بیند که کلاه سیاه خریده است، اگر در بیداری داشته باشد، دلیل منفعت و سود بود.
اگر بیند که کلاهی را که خریده است از سر او بیفتاد، دلیل است در غم افتد و گفتاری هایی برایش بوجود می اید و در زندگی ناراحت و غمگین و افسرده خواهد شد

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر بیند که کلاهی را که خریده است از سر او برگرفتند، دلیل که از جاه و مقام و بزرگی و منزلت بیفتد.
اگر کلاه نو  خریده باشد و آ را بر سر داشت، دلیل که مرتبه او زیاد گردد.

اگر  کلاهی که خریده است کاموایی و کهنه بیند به خلاف این باشد.

آنلی بیتون میگوید

اگر بیند که کلاه سفید بر سر داشت، دلیل دین پاک بود.
اگر  کلاهی که خریده است سبز بود نشانه این است که  طاعت گذار باشد.
اگر  کلاهی را که خریده است به رنگ قرمز و یا سرخ بود نقصان دین او بود.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب رنگ قرمز را مشاهده کنید.)
اگر  در خواب ببینید که کلاهی خریده اید که به رنگ زرد بود  نشانه این است که در زندگی گرفتاری ها و مشکلاتی برایتان به وجود می آید و بیمار می شوید.

مطیعی تهرانی میگوید:

اگر  در خواب ببینید کلاهی را که خریده است سیاه بیند، نشانه این است که خبر های بسیار بدی به او می رسد که غم انگیز خواهد بود
اگر بیند که کلاه  آفتابی خریده است،
دلیل که به قدر و قیمت کلاه بزرگی یابد. و بدین معناست که دوستان به او احترام میگذارند و او را ارزشمند محسوب میکنند
خریدن کلاه در خواب به صورت کلی نگاه شخصی شما به جامعه و آینده است که این مسئله دوطرفه بوده و دیدگاه جامعه و اطرافیان درباره شما را نیز نشان می‌دهد.
در برخی مواقع  خریدن کلاه نشان دهنده رازی است که شما از دیگران پنهان می‌کنید. و آن را پیش دیگران بازگو نمیکنید

شما نمی‌خواهید کسی از کارهایتان سر در بیاورد و دوست دارید که کار های خود را بدون آگاهی هیچ کس انجام دهید

تعبیر خواب خریدن کلاه نشانه  معرف عزت و حرمتی است که نزد مردم داریم. و احترامی است که دیگران به ما می گذارند
و نماینده برداشتی است که دیگران نسبت به ما دارند و بهایی است که جامعه به ما می‌دهد.

خریدن کلاه در خواب به هیچ عنوان معرف پول و مال و دارایی نمی باشد و به منظور این است که ممکن است
که شما در زندگیتان به دیگران نیاز پیدا کنید تا انان به شما کمک کنند

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب  ببینید که کلاه  که خریده اید را گم کنید، علامت آن است که ممکن است در کاری شکست بخورید
و در آن کار موفقیتی کسب نکنید و پیشرفت هم نکنید
اما بعد از آن شکست موفق می‌شوید قرارداد بسیار مهمی ببندید. و اتفاقات بسیار خوبی در زندگیتان می افتد
که  بسیار خوشحال کننده خواهد بود و همچنین خبر های خوبی به شما می رسد

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx