تعبیر خواب خشم

تعبیر خواب خشم
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خشم این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب خشم در خواب سمبل هرج و مرج، ترس از دست دادن، عصبانیت سرکوب شده، عدم کنترل، اضطراب و دلهره از دست دادن، قربانی شدن، آسیب های گذشته و ضعف و حتی گاهی نشانه آسیب پذیری شدید می باشد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
شاید دیدن خواب عصبانیت و خشم نشانه این است که کسی شما را مورد آزار و اذیت قرار داده
و شما به دنبال کمک  و یاری هستید تا از این شرایطی که در آن قرار گرفته اید خلاص و دور شوید.
اگر در خواب دیدید که برخورد شما با افراد غریبه با خشم بود
تعبیرش این است که در آینده در مورد مساله ای با برخی افراد دچار مشکل  و گرفتاری شده و این مشکل به خشونت و خشم و و زد و خورد منجر خواهد شد.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی بیند که کسی خشم گرفت از بهر خدای تعالی، دلیل بر خیر و نیکویی او کند.

اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت، دلیل که کار دین را حقیر و خوار گرداند و به دنیا مغرور  می شود.

معبرین غربی میگویند:

فرو نشاندن خشم در خواب، نشانه ی ازشخصی به نیکی یاد نمودن است که به خاطر خداوند، خشم خود را فرو مینشاند، اگرچه توانایی و قدرت بروز آن را نیز، دارد.

تعبیر خواب خشم ، نشانه مرگ و مصیبت است.  و همچنین بر فقر و تلف نمودن ثروت و دارایی نیز، دلالت دارد.

تعبیر خواب خشم نشانه زندان است. اگر کسی در خواب ببیند که با خشم زیاد از خانه بیرون میرود،
نشانه این است که به زندان میافتد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب زندان را مشاهده کنید)

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر بیند پدر و مادر بر وی خشم گرفتند، دلیل که از جایگاهی بلند و مرتفع بیفتد.

اگر فردی در خواب ببیند که پدر و مادرش از دست او خشم بر صورت گرفته اند نشانه آن است که از مرتبه و مقام خود افول خواهد کرد

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx