تعبیر خواب خشکسالی

تعبیر خواب خشکسالی
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خشکسالی این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب خشکسالی نشانگر این است که بیماری و مریضی باعث عذاب و درد شما می شود
و زحمتهای و کارهای شما بی اجر و پاداش خواهد ماند.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر خواب ببینید قحطی و خشکسالی است و با سردرگمی، ناگاه خواب شما قطع گردد،
علامت آن است که بدبختی و نومیدی رنگ تیره تری به خود می گیرد و در زندگیتان مشکلاتی ایجاد می شوند.

تعبیر خواب خشکسالی همچنین نشانه کمبود منابع و دشواری است
اما برخی دیگر در این زمینه اعتقاد دارند که خشکسالی در رویا دقیقا شرایط برعکس آن را نشان می دهد.
به عنوان مثال اگر فردی در رویا خود را میان یک خشکسالی  و قحطی و کم آبی و یا بی آبی عظیم گرفتار ببیند،
می توان امیدوار بود که این فرد در آینده ای نه چندان رو، به منافع اقتصادی فراوان و بسیار مطلوب می رسد و ثروتند می شود.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب دیدن خشکسالی در خواب ، نشانة در گرفتن جنگ بین ملتهاست و شکستن کشتی ها  و قایق هادر دریا و رفتن بر زمینهایی سوخته و جدایی افراد خانواده ها و قوم ها  و هم ،وقوع حوادث و اتفاقات وحشتناک دیگر است.

در سرزمین رویاها آمده:

اگر در خواب خشکسالی را ببینید بیانگر ضررهای غیره منتظره در كار و شغل و زندگی شخصی و کاری است
دیدن خودمان در وضعیت قحطی و خشکسالی در خواب نشانه این است که ما در زندگی خود پیروز می شویم و موفقیت کسب می کنیم.
تعبیر دیدن خشکسالی ادامه دار و مداوم نشانه آن است که  زندگی بسیار آسوده و آرامی در انتظار شماست
و نشانه خوبی برای بینند خواب است
دیدن دیگران در وضعیت خشکسالی که از آن رنج می برند
بیانگر این است که ضربه مهلكی در كار به شما وارد می شود و شما اوضاع اقتصادی خوبی نخواهید داشت.

مقالات مرتبط

3 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
3
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx