تعبیر خواب خطبه

تعبیر خواب خطبه

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای‌مطلع شدن از تعبیر خواب خطبه این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب خطبه بدین معناست که اگر کسی که خود اهل منبر و موعظه است در خواب دید که خطبه می خواند، به بزرگی و مقام وی افزوده می شود

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

و اگر اهل خطبه نباشد، تعبیرش این است که به راه راست  و درست هدایت شود و در دل خود، شوق هدایت کردن مردمان را دارد.

مطیعی تهرانی میگوید

 تعبیر خواب خطله بدین معناست که اگر فرد جاهل و نادانی خواب ببیند خطبه می خواند، موعظه وی، رسوایی و خواری به دنبال دارد

و اگر بیننده خواب شخص نامسلمانی را در حال خطبه خواندن دید، احتمال زیادی دارد که آن شخص مسلمان شود
و یا ثوابی مانند مسلمان شدن به او می رسد.و رستگار می شود.

اگر کسی که عادل است، ببیند برای پادشاهی یا حاکمی خطبه می خواند، به عدل رفتار می کند
و اگر ظالم باشد، به ظلم  و ستم و بدی رفتار خواهد کرد.

اگر مسلمانی دید که برای عقد و نکاحی خطبه می خواند، وسیله خیر ازدواج می شود و از او نیکویی پدید می آید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ازدواج را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب خطله بدین معناست که اگر ببیند بر سر منبر خطبه می خواند و اهل خطابت است، دلیل که عز و بزگی یابد.

اگر اهل خطابت نباشد، دلیل که چون به سفر رود، درنگ بسیارکند و بیم خطر برای او خواهد بود.
که اتفاقتی می افتد که بسیار او را ناراحت می کند.

اگر توانگر  و نیرومند است، بیم آن می رود که درویش شود،
اگر جاهل است، بیم که درمیان مردم خوار شود و در زبان مردم افتد به بدی.

اگر ببیند خطبه دینی می خواند، دلیل که مسلمان شود یا بمیرد. و یا یکی از عزیزان خود را از دست می دهد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx