تعبیر خواب خفاش

تعبیر خواب خفاش

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای اطلاع از معنای تعبیر خواب خفاش همراه تعبیرک باشید.

تعبیر خواب خفاش نشانی از، دشمن دانا و گمراه و پیش بینی آینده میباشد. برخی از معبران بیان کرده اند که؛ خفاش نمادی از  انسان گمراه و دشمن است.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

دیدن خفاش مرده در خواب، نشانه بسیار خوبی است. خواب خفاش سیاه، تعبیر خوبی ندارد! و بیانگر این است که؛ خطر بزرگی شما را تهدید می کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است.

دیدن خفاش در خواب نه فقط، برای بیننده خواب بد است. بلکه روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد.

اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید، بر دشمن چیره می شوید. اما باقی گذاشتن جسد خفاش خودش ابتلا و بلا است. و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است.

اگر خفاش بچه کرده بود، دشمنی است که ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده است.

اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه هایش را در کیسه ریخته و به جایی دور برده و آزاد کردید، بهتر این است. که آن ها را بکشید.

آنلی بیتون می ‌گوید :

دیدن خفاش در خواب، نشانه خبر مصیبت و بد بختی است. که از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید.

خواب خفاش نشانه، مرگ پدر یا مادر شما نیز هست. یا از دست دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور شدن.

دیدن خفاش سفید در خواب، علامت مرگ کودکی است.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

خفاش در خواب، به دشمن تعبیر شده. و می تواند فرد گمراهی باشد که قصد آسیب رساندن به شما را داشته باشد.

دیدن این پرنده از دیدن موش نحس تر است.

اگر خواب دیدید که خفاش به سمت شما حمله کرده، ولی راه خود را برگرداند و رفت، از بلا دور خواهید ماند.

تعبیر زاییدن خفاش :

دیدن زاییدن و بچه دار شدن خفاش، دشمنی است که؛ بسیار به شما نزدیک است. و از بین بردن آن کمی دشوار است.

دیدن خفاش در خانه :

اگر در خواب دیدید که خفاش در خانه شما لانه کرده است، نشانه آنست که؛ باید مراقب اطراف خود باشید. تا به خانواده شما آسیبی وارد نشود.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx