تعبیر خواب خنجر

تعبیر خواب خنجر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب خنجر به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب خنجر را به فارسي دشنه خوانند، اما نزد عجم، خنجر معروف تر است از دشنه.
اگر كسي بيند خنجر در دست داشت، دليل كه او را با كسي جنگ و عداوت افتد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
اگر بيند خنجر او بشكست يا ضايع شد، دليل كه جنگ و عداوت از ميان ايشان برخيزد و به صلح انجامد.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بيند كه خنجر در دست داشت بي سلاح ديگر، دليل كه او را از كسي قوتي بود در آن كار كه خواهد.

اگر بيند كه با خنجر سلاح بسيار داشت، دليل كه بر دشمن ظفر يابد و كارش به نظام شود.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

تعبیر خواب خنجر بيشتر يک سلاح تدافعي است نه تهاجمي و در خواب همين معني را مي رساند.

اگر در خواب ديديد که خنجر داريد و آن را به کمر بسته ايد خويشان و دوستانتان غم شما را مي خورند
و به شما کمک مي کنند يا از جانب ايشان سودي براي شما مترتب است
و يا امکاناتي براي مقابله با دشواري ها در اختيار شما قرار مي دهند.و در زندگی شما به آرامش و خوشی می رسید.

اگر خنجر را در دست داشتيد نشانه این است که  از جانب برادر يا فرزندتان مورد محبت و حمايت واقع مي شويد
و ایشان به شما توجه می کنند و شما را ارزشمند محسوب میکند

اگر خنجر را زير بستر يا زير سر خود در رختخواب نهاده بوديد  نشانه این است  که
همسرتان شما را تا ييد مي کنديا نفعي و سودی به شما مي رساند.

اگر خنجر اخته در دست داشتيد خواب شما مي گويد که
زمان حمايت و مساعدت نزديک است و به زودي متمتع مي گردد

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها