تعبیر خواب خندیدن

تعبیر خواب خندیدن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

خنده در خواب به چه معناست؟
برای اطلاع از تعبیر خواب خندیدن این مطلب را دنبال کنید.

از دیدگاه معبران کهن اسلامی، تعبیر خواب خندیدن خوب تعبیر نشده! و بیشتر دیدن آن را به، غم و اندوه نسبت داده اند.

معبران غربی؛ دیدن خنده در خواب را، دلیل بر رسیدن به آرزوها میدانند. تعبیر خواب خندیدن نشانگر؛ آزاد کردن لذت و خوشی است.

شنیدن صدای خنده دیگران در خواب، در حالی که آن ها را نمی دیدید، تعبیرش این است که؛ مشکل بزرگی برایتان پیش آمده. و دیگران از بابتش خوشحال اند.

تعبیر خواب ابن سیرین

خنده درخواب غم و اندوه است.

اگر بیند که به قهقهه می خندید، دلیل که اندوهش زیاد شود.

ابراهیم کرمانی گوید :

خندیدن آهسته درخواب، یافتن مراد بسیار است.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

خنده آهسته در خواب، دلیل فرزندی نجیب بود.

خنده قهقهه، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت و تعجب از امور الهی است.

 

*تعبیر خواب آنلاین این را می توانید از گفتگو آنلاین درون سایت متوجه شوید.*

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کلا خنده بلند و آشکار؛ غم و اندوه است. هرچه بلندتر و بی پرواتر بخندید، گریه شدیدتر و غم و غصه بیشتر است.

منظور از خنده آشکار همین است. چون خنده آهسته و بی صدا و لبخند و تبسم، خنده نهفته شناخته می شود. و آشکار و بی پروا نیست.

چنانچه در خواب ببینید که به صدای بلند می خندید و قهقهه می زنید، بر خلاف بیداری که خنده تجسم شادی است. موردی پیش می آید که غصه دار و اندوهگین می گردید. و ممکن است؛ این غصه چنان شدید باشد که حتی شما را به گریستن وا دارد.

برای زنان به طور کلی خندیدن، به صدای بلند در بیداری که مناسب نیست. در خواب نیز شایسته و خوب نیست. و بدی و عوارض آن بیشتر از مرد است.

برای جوان، بدی خندیدن کمتر از سالمند است. و برای بچه هیچ بدی ندارد. و چنانچه بینید بچه ای در خواب می خندد، و قهقهه می زند؛ شاد می شوید.

خنده کودکان هر چه کوچکتر باشند، به تبسم و خنده ملائک و فرشتگان بیشتر نزدیک است. و خنده فرشتگان عنایت و رحمت الهی است؛ که ابلاغ می گردد.

اگر در خواب ببینید که تبسم می کنید، خوب است. و این تبسم در خواب نوید شادی است.

خنده دیگران نیز همین تعابیر را دارد. با این تفاوت که شما اگر بی تفاوت باشید، شاهد حادثه ای غمناک قرار می گیرید بی آن که به شما ارتباط داشته باشد.

لوک اویتنهاو می گوید :

خندیدن : بداخلاقی

دیدن کسی که میخندد : ناراحتی

شنیدن صدای خنده : ناخوشایندی

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید شادمان هستید و می خندید، علامت آن است که؛ در زندگی خود موفقیت به دست می آورید. و با دوستان در جشن های شادی بخش شرکت می کنید.

اگر خواب ببینید به چیز غریبی بیش از حد می خندید، نشانه آن است که؛ در اثر هرج و مرج در زندگی، نومید خواهید شد.

شنیدن صدای خنده کودکان در خواب، علامت تندرستی و نشاط در زندگانی است.

اگر در خواب به دست پاچگی دیگران بخندید، علامت آن است که؛ برای ارضاء خود خواهی خود عمدا به دوستان آسیب می رسانید.

شنیدن خنده ای از روی تمسخر در خواب، علامت ابتلا به بیماری و امور مأیوس کننده است.

 

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها