تعبیر خواب خودکار

تعبیر خواب خودکار
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خودکار این مطلب را دنبال کنید. تعبیر خواب خودکار بیانگر ابراز خود و ارتباط برقرار کردن است. اگر شخصی در خواب ببیند، که خودکار دارد. به این معناست که؛ علاقه به آموزش دارد. و با فکر و تدبیر کارهای خوب و بزرگی را به انجام خواهد رسانید.

اگر در خواب دیدید که با خودکار آیات خدا را مینویسید، نشانگر آن است که، دین و ایمانتان قویتر خواهد شد. اگر در خواب خودکار را دور انداختید. یعنی علاقه ای به هیچ گونه آموزش ندارید. یا توانایی انجام کاری را از دست میدهید.

تعبیر خواب گرفتن خودکار از دست دیگران، به معنای بشارت دادن است. و تعبیر خواب خودکار دادن به دیگران، بیانگر کمک معنوی است. که از جانب دهنده به گیرنده خودکار داده می شود.

همچنین می توانید، در ابزار گفتگو آنلاین، خواب خود را بفرمایید. و از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر دیدن خودکار هفت معنی دارد.

 • حکمت
 • فرمان
 • علم و دانش
 • فرهنگ
 • درست شدن کارها
 • مراد
 • ادب
ابراهیم کرمانی می گوید:
 • دیدن خواب خودکار تازه، به معنای آن است. که اگر اهل علم باشید، خدا به شما علم و دانش بیشتری میدهد.
 • اگر در خواب ببینید که با خودکار چیزی را نوشتید. و خواندید، معنی خواب شما این است. که مرگ شما نزدیک خواهد بود.
 • اگر دیدید، که خودکار در دست شما شکست. به این معنی است. که حرمتتان کم خواهد شد. و کارهایتان؛ بی رونق میشود. و به خوبی پیش نخواهد رفت.
آنلی بیتون میگوید:
 • تعبیر خودکار، علامت آن است. که با ماجراجویی کردن و جست و جو کردن به سمت گرفتاری ها و مشکلات شدید کشانده می شوید .
 • اگر خواب ببینید هر چه می کنید، نمی توانید با خودکار چیزی بنویسید. نشانه آن است. که اصول اخلاقی را رعایت نمی کنید. و زیر پا می گذارید.
به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

42 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها