تعبیر خواب خیار

تعبیر خواب خیار

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خیار این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا هاست. می توانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

در روانشناسی یونگ گفته شده که خیار در خواب نماد بهبودی میباشد.

برخی از معبران غربی خیار در خواب را نشانه اندوه و پریشانی دانسته اند. برخی دیگر گرفتن خیار از دیگران را نشانه سود دانستند.

تعبیر خواب خیار دلیل بر سلامتی و انرژی های مثبت در زندگی است.

تعبیر خرید و فروش خیار نشانگر، انرژی و سلامت برای افزایش مال است.

تعبیر خواب خیار تازه، به معنی پیشرفت در کار و امور اقتصادی میباشد.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

خیار به وقت خویش در خواب دیدن، دلیل کند که سخن نیکو شنود، یا زنی است که به او رغبت کند.

اگر بیند که از آن خیار بخورد، دلیل که مرادش از او حاصل شود. و حکم خیار با درنگ هم از این قیاس است.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که خیار میخورد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود.

خیار خوردن اگر به وقت باشد، دلیل غم و اندوه است.

خوردن خیار با درنگ بیماری بود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن خیار بر سه وجه بود.

اول : پشیمانی درکار.

دوم : شادی وعیش وطرب.

سوم : منفعت از قبل دوستان و خویشان، خاصه سبز و به وقت وفصلش بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خیار طراوت و تازگی و خوشدلی و نشاط است. و زنی است زیبا و رعنا و جلیس و انیس.

دیدن خیار در فصل بهتر از این است که در غیر فصل دیده شود.

خیار برای زن نیز مردی است بلند قامت و خوش اندام و خوب سخن که مصاحبتش نشاط و شادی می آورد.

مثلا دیدن خیار در زمستان و هنگامی که برف بر زمین نشسته خوب نیست ولی پایان بهار بهترین فصلی است که خیار در خواب دیده شود و تعبیر بالا در این زمان بیشتر در مورد خیار مصداق می یابد.

اگر در خواب ببینیم که در فصل مناسب خیاری تر و تازه می خوریم با زنی خوب روی و خوش خوی آشنا می شویم که ما را خوشبخت می کند.

اگر در فصل مناسب خیار فراوان ببینیم خوشدل و با نشاط می شویم.

اگر در خواب ببینیم که پاکتی خیار تازه خریده و به خانه می بریم نشاط و خرمی را به خانواده خویش منتقل می کنیم به خصوص اگر فصل نو بر خیار باشد.

کرمانی می گوید خوردن خیار پشیمانی است اما دلیلی بر این عقیده نیست.

خوردن خیار در غیر فصل ندامت است ولی در فصل خوب است به خصوص اگر خیار قلمی و تازه باشد و خوش رنگ.

لوک اویتنهاو می گوید :

خیار : نیک بختی در امور اداری

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن خیار گرانی بود

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن خیار در خواب، نشانة سعادت و خوشبختی و برکت و فراوانی است.

اگر بیماری خواب ببیند خیار به او تعارف می کنند، نشانة آن است که بزودی بیماری او بر طرف خواهد شد.

اگر فرد متأهلی این خواب را ببیند، دلالت بر تغییرات دلپذیر در زندگی او دارد.

3 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx