تعبیر خواب خیمه

تعبیر خواب خیمه

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خیمه این مطلب را دنبال کنید

تعبیر خواب خیمه  در خواب به این معنا می باشد که شما به تفریح و خوشگذرانی احتیاج دارید.
اگر هم در خواب ببینید در خیمه نشسته اید یعنی لازم است کمی از روزمرگی های زندگی دور شود و به استراحت بپردازید. و از مشغله های فکری دور باشید.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب خیمه بدین معناست که اگر  بیند که خیمه زدید و در آن نشستید اگر سپاهی بود،  نشانه آن است که ثروتند می شوید و مال یابد به قدر بزرگی و کوچکی آن.
اگر بازرگان بود، نشانه ان است که سفر  می کند و از آن سفر مال و منفعت و سود یابد.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر در خواب بیند از خیمه بیرون آمدید، یعنی از شرف و بزرگی و عظمت می افتید.

اگر بیند پادشاه به خیمه اش نشسته بود، نشانه آن است که کاری خوب انجام می دهدو بر دشمن ظفر یافته، کارش به نظام  می شود و اگر در روز خواب خیمه ببینید نشانه ان است که پادشاهان کار دیگران را درست می کنند.

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب خیمه بدین معناست که اگر دیدید که خیمه ای زده اید  نشانه ان است که پناهگاه و منبع امیدی می یابید که می توانید خود را در پناه آن محفوظ نگه دارید و او شخصی است که از شما حمایت می کند و پشتیبان شماست و شما به قدرت و شخصیت او متکی و تکیه خواهید شد.
اگر ببینید که در صحرا و بیابان و برای پیک نیک خیمه زده اید
نشانه ان است که به سفری با نشاط  و پر شورمی روید
که برای شما مفید است و اگرچمن و سبزه و درخت و آب صاف باشد در مسیر  بهتر است.

اگر  در خواب خیمه های زیادی دیدید نشانه ان است که با عده ای اشخاص بزرگ آشنا می شوید
و اگر خیمه فقیرانه بود بدین معناست که  کسانی هستند که به شما و کمک شما نیازمندتر خواهند بود.
دوزنده خیمه مردی است مدبر و کاردان که کارهای خراب را صورت می بخشد و امور گسیخته را پیوند می دهد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx