تعبیر خواب خیک

تعبیر خواب خیک
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب خیک به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب خیک بدین معناست که اگر در خواب خیک دوغ یا ماست دیدید کسی سر راه شما قرار می گیرد که ترش روی و بد اخلاق است اما خیر خواه است و سود می رساند و بخشندگی بسیار دارد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر مشک آب یا خیک داشت و به مردم می داد، دلیل که با مردم احسان کند.
اگر ببیند به مردم نداد تاویلش به خلاف این است.

اگر کسی در خواب دید خیک ماست ، تعبیرش این است که کارهای خیر از او سر می زند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ماست را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب خیک بدین معناست که اگر خیک عسل داشت
عالم و اندیشمندی است که از علم و دانش او دیگران بهره مند می شوند.
اگر کسی ببیند که خیک ماست یا خیک عسل از کسی دریافت کرد نیز تعبیرش همان است که گفته شد.

زیان رسیدن به خیک چه شیر و ماست باشد و چه عسل، نشانه کم شدن و دوری از آن نیکی ها است.

اگر خیک بادکرده و خالی باشد، تعبیرش بیهودگی است
و اگر دیدید که خیک باد کرده ای همراه دارید یا متعلق به شما است،

نشانه این است که کاری بیهوده و عبث انجام می دهید که بعدا از انجام آن پشیمان می شوید.
اگر در خواب خیک دوغ یا ماست دیدید  نشانه این است که کسی سر راه شما قرار می گیرد که ترش روی و بد اخلاق است  و ممکن است که به شما آسیب برساند و شما را آزار دهد
اما خیر خواه است و سود و منفعتی به شما می رساند و بخشندگی بسیار دارد.
و به نیازمندان کمک می کند و به انها یاری می رساند و پشتیبان انان است.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

2 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها