تعبیر خواب دارو

تعبیر خواب دارو
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب دارو به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب دارو بدین معناست که اگر کسی خواب ببیند که بیمار است و برای شفای خود، دارو خورد و از خوردن آن بهبود یافت، در کارهای خود موفق می شود و پیشرفت می کند و به او خیر و برکت و منفعت می رسد
یا مالی اندک به دست می آورد و اگر بیمار است شفا می یابد.
در سایت ما متیوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
اگر کسی ببیند که با خوردن دارو، حالش بهتر نمی شود و بهبود پیدا نمی کند
نشانه این است که در بیداری راهی که به او برای انجام کارش پیشنهاد می شود، اشتباه است و باید از آن کار اجتناب و دوری کند.

تعبیر خواب دارو بدین معناست که اگر کسی ببیند که دارو فروشی می کند، نشانه این است که  آدمی است که خیر و نیکویی اش به مردم می رسد
و اگر دید داروهای خشک را در هم می کوبد، می جوشاند و شربت تهیه می کند،
نشانه این است که بر علم و دانش خود در راه چگونگی کمک به مردم می افزاید.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب دیدن گیاهان دارویی در خواب، نشانة آن است که دوستانی صمیمی  و بسیار مهربان و بخشنده ای
در کنار شما خواهند بود و از زندگی و کار خود راضی خواهید بود.

اگر خواب ببینید به دیگران دارو می دهید، نشانه آن است که به کسی زیان  و ضرر خواهید رساند |
که به شما اعتماد دارد و رو شما حساب کرده است.

اگر خواب ببینید داروی خوش طعمی می خورید، علامت آن است که در مدت کوتاهی مشکل و گرفتاری شما حل خواهد شد
اما اگر خواب ببینید دارویی تلخ می خورید، نشانة آن است که زمان درازی بیماری می گیرد و حالتان بد می شود.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx