تعبیر خواب دارچین

تعبیر خواب دارچین
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب دارچین، ادامه این مطلب را بخوانید.

خواب ها نماد و سمبل هستند نمادهایی کـه ناخودآگاه، بخشی از افکار و درون مـا را نشان میدهد. تعبیر خواب معنای این نمادها را بیان میکند.

دارچین نوعی ادویه خوشبو است که در بعضی از غذاها استفاده میشود. از داروهای گیاهی خوشبو نیز حساب میشود.

از نظر روانشناسی تعبیر خواب دارچین؛ نمادی از خلوص میباشد.

دیدن دارچین در خواب، به معنی یکنواختی در زندگی است. تعبیر خواب دارچین از دیدگاه معبران اسلامی، به فکر و خیال زیاد و گاهی به غم و اندوه تعبیر شده است.

البته در بسیاری از فرهنگ ‌ها تعبیر شده که، دیدن دارچین در خواب، ثروت و شهرت را همراه دارد.

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی بیند دارچین بسیار داشت، دلیل که غمگین و متفکر شود.

اگر بیند دارچین میخورد، غم اندوهش صعب تر بود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند دارچین جهت رفع علت میخورد، و او را سود داشت، دلیل نیکی و صلاح است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دارچین تلخ کامی و فکر و خیال است.

شاید غصه ای پیش نیاید و غم بزرگی نباشد. اما تکدر و گرفتگی خاطر و فکر و خیال بیننده خواب را می آزارد.

اگر در خواب ببینید دارچین می خورید، به هر طریق که باشد، گرفتار اندوه و گرفتگی خاطر می شوید بخصوص اگر در خواب از خوردن آن خوشتان نیاید.

اگر دیدید مثلا، دارچین دم کرده را با رغبت و میل می نوشید و از نوشیدن آن خوشتان می آید گناهی مرتکب می شوید که بعدا برای شما اندوه و ناراحتی می آورد.

اگر دیدید دارچین به دیگران می دهید، برای او ناراحتی به وجود می آورید که خودتان هم در آن سهیم هستید.

تر و خشک و کوبیده و نکوبیده دارچین یک تعبیر دارد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx