تعبیر خواب داس

تعبیر خواب داس

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب داس همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب داس نشان‌ دهنده پیچیدگی‌ های زندگی میباشد. دیدن داس در خواب گوینده این است که؛ یک دوره سخت را  پشت سر می گذارید و در نهایت به پیروزی خواهید رسید.

همچنین تعبیر خواب داس بیانگر ترس و گاهی، نیاز به نظم دهی به زندگی نیز است.

تیز کردن داس در خواب، به معنی تلاش برای رسیدن به موفقیت میباشد. کار کردن با داس در خواب گاهی نشانگر؛ بیماری، پیری و مرگ نیز است.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بیند داس در دست داشت، دلیل که آلتی بیاورد که وی را مال حاصل شود.

اگر بیند با داس کشت و درو کرد، دلیل او را مال و نعمتی به رنج حاصل شود.

اگر داس او بشکست و یا ضایع شد، مال او نقصان یابد.

جابر مغربی گوید :

اگر داس زرین یا سیمین در دست داشت، دلیل بود که از مال حرام چیزی حاصل کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

داس وسیله انتفاع است. و ابزار کار کشاورزی است. و چون خود کشاورزی در خواب بد نیست دیدن داس هم نمی تواند تعبیر بد داشته باشد.

چنانچه در خواب ببینید که داس در دست دارید یا داس به دیوار اتاق شما آویخته است. امکان و وسیله ای می یابید که به کمک آن سود می برید. ولی این سود آسان به دست نمی آید و با رنج و کار و تلاش همراه است.

اگر دیدید داس به کسی میدهید به او سود میرسانید یا عملی در مسیر خیر انجام می دهید.

داس تیز بهتر از داس کند است. چنانچه در خواب ببینید داسی در دست دارید که زنگ زده و کند است خواب شما می گوید احتمال کامیابی است.

داس شکسته ناکامی است، در امری که پیش می آید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx