تعبیر خواب دامن

تعبیر خواب دامن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب دامن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب دامن در خواب نشانه بزرگی و عزت و جلال است
و اگر کسی خواب ببیند که دامن بلند و زیبایی بر تن دارد، نشانه آن است که  عزت و فخرش زیاد خواهد شد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب دامن بدین معناست که اگر خواب ببینید روی دامن کسی نشسته اید ، نشانه آن است که در حرفه خود با مشکل و گرفتاری روبرو نخواهید شد.
اگر دختری در خواب ببیند فردی روی دامنش نشسته است ،
علامت آن است که مورد سرزنش و انتقادات دیگران قرار خواهد گرفت و دیگران به او توهین میکنند و او را بی ارزش محسوب می کنند.
اگر ماری بر دامن خود ببینید ، علامت آن است که از طرف دشمنان و ستمگران مورد تحقیر و اهانت  و مسخره کردن قرار می گیرید.
اگر گربه ای را بر دامن خود ببنید ، نشانه آن است که دشمنی شما را فریب خواهد داد
و با حیله گری اش برای شما مشکل ایجاد میکند زیرا دیدن گربه در خواب نشانه خوب ومثبتی ندارد
و بدین معناست که در زندگی بد شانسی می آورید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گربه را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب نشستن روی دامن دیگری:

تعبیر خواب دامن بدین معناست که اگر ببیند که روی دامن کس دیگری نشسته است،
نشانه این است که  در زندگی به امنیت  و آرامش و رفاه می رسد و کسی از او حمایت و پشتیبانی خواهد کرد و به او کمک و یاری می رساند.
اگر دختر مجردی خواب ببیند که مردی بر روی دامنش نشسته است،
نشانه آن است که مورد سرزنش  و تحقیردیگران قرار خواهد گرفت.

دیدن گربه بر روی دامنتان در خواب، نشانه این است که دشمنی سعی در نزدیک کردن خود به شما دارد و شما فریب او را می خورید
و شما را وادار به انجام کار های اشتباه و شما رادچار گناه و فساد می کند.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx