تعبیر خواب دامن

تعبیر خواب دامن

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب دامن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب دامن در خواب نشانه بزرگی و عزت و جلال است
و اگر کسی خواب ببیند که دامن بلند و زیبایی بر تن دارد، نشانه آن است که  عزت و فخرش زیاد خواهد شد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب دامن بدین معناست که اگر خواب ببینید روی دامن کسی نشسته اید ، نشانه آن است که در حرفه خود با مشکل و گرفتاری روبرو نخواهید شد.
اگر دختری در خواب ببیند فردی روی دامنش نشسته است ،
علامت آن است که مورد سرزنش و انتقادات دیگران قرار خواهد گرفت و دیگران به او توهین میکنند و او را بی ارزش محسوب می کنند.
اگر ماری بر دامن خود ببینید ، علامت آن است که از طرف دشمنان و ستمگران مورد تحقیر و اهانت  و مسخره کردن قرار می گیرید.
اگر گربه ای را بر دامن خود ببنید ، نشانه آن است که دشمنی شما را فریب خواهد داد
و با حیله گری اش برای شما مشکل ایجاد میکند زیرا دیدن گربه در خواب نشانه خوب ومثبتی ندارد
و بدین معناست که در زندگی بد شانسی می آورید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گربه را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب نشستن روی دامن دیگری:

تعبیر خواب دامن بدین معناست که اگر ببیند که روی دامن کس دیگری نشسته است،
نشانه این است که  در زندگی به امنیت  و آرامش و رفاه می رسد و کسی از او حمایت و پشتیبانی خواهد کرد و به او کمک و یاری می رساند.
اگر دختر مجردی خواب ببیند که مردی بر روی دامنش نشسته است،
نشانه آن است که مورد سرزنش  و تحقیردیگران قرار خواهد گرفت.

دیدن گربه بر روی دامنتان در خواب، نشانه این است که دشمنی سعی در نزدیک کردن خود به شما دارد و شما فریب او را می خورید
و شما را وادار به انجام کار های اشتباه و شما رادچار گناه و فساد می کند.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx