تعبیر خواب دانشگاه رفتن

تعبیر خواب دانشگاه رفتن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای خواندن تعبیر خواب دانشگاه رفتن این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب دانشگاه رفتن بیانگر این است که؛ شما دچار تغییرات اجتماعی یا فرهنگی می شوید. و می خواهید که دانش و آگاهی خود را گسترش دهید. یعنی در حال حاضر، زمان خوبی برای شماست که، چیزهای جدید را تجربه و امتحان کنید.

*تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاها می باشد. در صورت نیاز میتوانید از، تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.*

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید از دانشگاهی دیدن می کنید، دلالت بر آن دارد که در آینده به خاطر فرصتهایی که در اثر کاهلی از دست خواهید داد، متأثر می شوید.

اگر خواب ببینید مالک دانشگاهی هستید و یا در آن زندگی می کنید، نشانه آن است که به کسب دانشی خواهید پرداخت که برایتان ثمری نخواهد داشت. و آرزوهایتان بر باد خواهد رفت.

اگر کسی خواب ببیند بعد از اتمام دوره تحصیلی خود مجدداً به دانشگاه رفتن را پیش گرفتید، نشانه آن است که خود را در مقابل درخواست هایی که از او می شود ناتوان خواهد دید.

دیدن دانشکده در خواب، علامت آن است که؛ به مقامی منصوب می شوید که مدتها در انتظارش بودید.

اگر خواب ببینید پس از اتمام تحصیلات خود دیگر بار در حال ثبت نام در دانشکده هستید، نشانه آن است که در کار پسندیده ای امتیاز به دست می آورید.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن دانشگاه در خواب بر ده وجه است.

 • تیغ
 • عز و جاه
 • مرتبه
 • هیئت
 • منزلت و مرمت
 • نیکوئی
 • تزویج
 • مال
 • فرزند
 • گرامی شدن.
در سر زمین رویاها آمده است که :

خواب یک دانشگاه : باید توجه بیشتری به تحصیلتان بکنید.

شما به داشگاه می روید : شما دارای استعدادهای بسیاری هستید.

فرزندان شما به دانشگاه می روند: مخالفان شما کاری از پیش نخواهند برد.

شما استاد دانشگاه هستید : بیمار خواهید شد.

شیخ طوسی گوید :
 • سفر و تحویل و جابجائی.
 • ریاضت نفس.
 • گشایش کارهای فرو بسته.

تعبیر خواب قبولی در دانشگاه :

اگر دیدی که برای رفتن به دانشگاه حریص هستی و پافشاری میکنی، دلیل که؛ زن بسیار خواهد. و بر جماع حریص باشد.

اگر در دانشگاه خود را میان دختران بدحجاب دیدی، دلیل که او را در راهی بدعت و گمراهی پدید آید. و اعتقاد در دین مسلمانی ندارد.

تعبیر خواب دانشجو :

اگر دیدید که دانشجو هستید، بیانگر این است که؛ شما نیاز به درک بهتر چیزی دارید.

حال اگر در زندگی واقعی دانشجو هستید، پس خواب ممکن است فقط بازتابی از کسی باشد که شما هستید. و اهمیت خاصی نداشته باشد.

مقالات مرتبط

4 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
2
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx