تعبیر خواب دراعه

تعبیر خواب دراعه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب دراعه به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب دراعه بدین معناست که اگر بيند دراعه نو بزرگ و فراخ به گونه سبز يا سفيد پوشيده داشت،
دليل كه بر قدر و قيمت دراعه وي را جاه و قوت و شرف است در دين و دنيا، از غم فرج يابد. ور هایی یابد

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

آنلی بیتون میگوید

اگر بيند دراعه چركين و تنگ و دريده بود، تاويلش به خلاف اين بود.

ابراهيم كرماني گويد:

تعبیر خواب دراعه بدین معناست که اگر بيند دراعه سفيد و پاكيزه و تمیز داشت، دليل كه مال و نعمت و دارایی بزرگي يابد در دين.

اگر بيند دراعه به رنگ  سرخ و یا قرمز است، دليل كه به طرب دنيا مشغول شود.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب رنگ قرمز را مشاهده کنید)

اگر بيند به گونه زرد بود، دليل بيماري و غم و اندوه و ناراحتی  است.

اگر بيند بر گونه كبود است، دليل بر مصيبت و اندوه و افسردگی است،

اگر دراعه را ببینید که  سياه است، دليل بر غم و انديشه كند و براي كسي كه هميشه جامه سياه پوشد، زيان ندارد.

اگر بيند دراعه از تن او بيرون كردند، دليل كه از زن جدا گردد.

اگر در خواب ببینید که دراعه بلند بر تن دختری است نشانه عزت نفس در زندگی است.

اگر در خواب ببینید که مادر شما برایتان یک دراعه گل گلی می خرد نشانه این است که در زندگی موفق می شوید و پیشرفت می کنید و از کار هایی که می کنید نتیجه خوبی را دریافت می کنید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب ديدن دراعه در خواب بر هفت وجه بود. اول: فرج از غمها و غصه ها. دوم: قوت و توانایی. سوم: حجت. چهارم: شريعت و جاه. و مقام و منزلت پنجم: منزلت و ولايت. ششم: نظام كارها. هفتم: زن.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها