تعبیر خواب درودگر

تعبیر خواب درودگر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب درودگر به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب درودگر بدین معناست که اگر به خواب بیند که در خواب درودگری می کرد،
دلیل است مردم را نیکوخواه و مصلح است، ولکن صحبت او با مردمان به نفاق است
و بعضی را نصیحت نکند و به طریقی معالجه خود را به ایشان نماید،
زیرا که اصل چوب به خواب، نفاق است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

مطیعی تهرانی میگوید

درودگر در خواب،  نشانه مردی است که مردمان را ادب و فرهنگ  به انان می اموزد
و مصلح کارهای مردم است و اداره میکند که مردم چ کار درست و چ کار اشتباهی انجام داده اند

در راه دین و نفاق از ایشان زایل کند و چوب در خواب مرد مانند، که از ایشان فساد و نفاق است.

و درودگر را کار راست کردن چیزها است، از این سبب درودگر
در خواب نشانه کار آموز و کار بلد و  معلم است،
که کودکان جاهل و نادان و بی منطق و بی دانش را دانش و فرهنگ آموزد و راه دین نماید.

آنلی بیتون میگوید

تعبیر خواب درودگر بدین معناست که اگر در خواب درودگری ببینید که شما را نصیحت می کند
نشانه این استکه در زندگی به هر انچه که در ذهن خود دارید می ری دو آرزوهای شما بر آورده می شوند.

تعبیر خواب درودگر بدین معناست که اگر در خواب بچه ای دورودگری ببینید
نشانه این است که اگر گناهی کرده باشد از آن گناه پاک می شود و به راه راست هدایت می شود(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بچه را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب درودگر بدین معناست که اگر در خواب درودگری را ببنیید که به شما پند میدهداما شما به او گوش نمیدهیدنشانه این است که در زندگیتان گمراه و مایوس می شوید و دیگر لذت انجام کارهارا از دست می دهید و به بی راهه می روید

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها