تعبیر خواب دست و روی شستن

تعبیر خواب دست و روی شستن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب دست و روی شستن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب دست و روی شستن بدین معناست که اگر بيند دست و روي تمام به آب صاف بشست، دليل كه حاجتي كه دارد تمام بيابد و مقصودش حاصل شود.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
اگر بيند كه دست و روي به آب پليد مي شست و تمام نشست، تاويلش به خلاف اين است.

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه در چشمه صافي دست و روي تمام بشست، دليل است اگر غمگين و ناراجت و افسرده است فرج يابد و شاد شود، و به هر انچه ک می خواهد برسد

اگر ترسنده است ايمن شود، اگر بيمار است شفا يابد، اگر وام دارد وامش گذارده شود،
اگر اسير است از بند رهائي يابد، اگر بيند كه دست و روي ناشسته نماز كرد،
دليل كه دينش ضعيف است و مال و پولی كه دارد از دستش برود.
اگر بيند كه ره هر دو دست خود مي شست، دليل كه از دوستان و تبار خود ياري خواهد و شغل از بهر جاه و حرمت خود طلبد.
دست و روی شستن بدین معناست که اگربيند چون دست و روي شست او حدثي پديد آيد
كه وضو باطل شد،دليل است كه در كسب و كار خود عاجز شود. اگر بيند كه دست و روي نشست و به تاويل نگاه در روي عالمي مي كرد، دليل كه بر دست او توبه كند.و برای کار اشتیاهش جبران خوبی کند

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب دست و روی شستن بدین معناست که اگر كسى در خواب ببيند كه دست و روى مى شست
و وضو مى گرفت و در همان حال به چهره عالمى نگاه مى كرد، نشانه این است که  به دست آن شخص توبه مى كند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب وضو گرفتن را مشاهده کنید.)

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها