تعبیر خواب دست و روی شستن

تعبیر خواب دست و روی شستن

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب دست و روی شستن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب دست و روی شستن بدین معناست که اگر بيند دست و روي تمام به آب صاف بشست، دليل كه حاجتي كه دارد تمام بيابد و مقصودش حاصل شود.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
اگر بيند كه دست و روي به آب پليد مي شست و تمام نشست، تاويلش به خلاف اين است.

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه در چشمه صافي دست و روي تمام بشست، دليل است اگر غمگين و ناراجت و افسرده است فرج يابد و شاد شود، و به هر انچه ک می خواهد برسد

اگر ترسنده است ايمن شود، اگر بيمار است شفا يابد، اگر وام دارد وامش گذارده شود،
اگر اسير است از بند رهائي يابد، اگر بيند كه دست و روي ناشسته نماز كرد،
دليل كه دينش ضعيف است و مال و پولی كه دارد از دستش برود.
اگر بيند كه ره هر دو دست خود مي شست، دليل كه از دوستان و تبار خود ياري خواهد و شغل از بهر جاه و حرمت خود طلبد.
دست و روی شستن بدین معناست که اگربيند چون دست و روي شست او حدثي پديد آيد
كه وضو باطل شد،دليل است كه در كسب و كار خود عاجز شود. اگر بيند كه دست و روي نشست و به تاويل نگاه در روي عالمي مي كرد، دليل كه بر دست او توبه كند.و برای کار اشتیاهش جبران خوبی کند

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب دست و روی شستن بدین معناست که اگر كسى در خواب ببيند كه دست و روى مى شست
و وضو مى گرفت و در همان حال به چهره عالمى نگاه مى كرد، نشانه این است که  به دست آن شخص توبه مى كند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب وضو گرفتن را مشاهده کنید.)

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx