تعبیر خواب دشمن

تعبیر خواب دشمن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب دشمن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب دشمن بدین معناست که اگر کسی بیند با دشمن در نبرد بود،
اگر بیند دشمن او را بخورد، دلیل که در بلا و مصیبت افتد و توبه باید کرد و صدقه باید داد، تا از آن برهد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

تعبیر خواب دشمن بدین معناست که اگر بیند با کسی خصومت و دشمنی کرد و بر وی غالب شد ، تاویلش به خلاف این است .

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی با  دشمن درگیر شدی و بر او غلبه کرده ای،
یـعـنـی از آن حاکم  و یا دشمن به تو خیر و منفعت و سود و خوشی می رسد،
ولی اگر بر خلاف این ببینی، یـعـنـی برای تو رنج و سختی و ضرر و زیان به وجود می آورد.

اگر بیند پادشاه به خصومت و دشمنی  رفت ، دلیل که حاجتش روا شود.

اگر در خواب دشمن خود را شكست دهيد، به اين معناست كه از خطر و گرفتاری و بلایی نجات پيدا مى كنيد.

اگر در خواب ببينيد كه با دشمنتان  جنگ و دعوا مى گيريد، بيانگر آن است كه
خطرى شما را تهديد مى كند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب جنگ و دعوا را مشاهده کنید.)

 

در سرزمین رویاها امده:

تعبیر خواب دشمن دبین معناست که اگر در خواب ببینید که به یک دشمن برمی خورید
نشانه این است که  شانس بزرگ به همراه شما است .

اگر در خواب ببینید که با یک دشمن حرف می زنید  نشانه این است که باید در کارهایتان بسیار محتاط باشید .

اگر در خواب ببینید که یک دشمن شما را می رباید نشانه این است که  دوستان باعث پریشانی و خجالت و نگرانی شما خواهند شد.

اگر در خواب ببینید که با دشمنان می جنگید نشانه این است که دوستان و آشنایان به شما خیانت میکنند .

اگر در خواب ببینید که از یک دشمن متنفرید نشانه این است که  پول و دارایی را از دست می دهید.

اگر در خواب ببینید که یک دشمن را می کشید  نشانه شادی بزرگ و لذتهای فراوان است.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها