تعبیر خواب دم

تعبیر خواب دم

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب دم به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب دم بدین معناست که َاگر بیند چون اسب و خر و گاو دم داشت، دلیل که مال و نعمت او زیاده شود و زندگانی به خوشدلی گذراند. اما در راه دین سستی کند.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

معبران گویند: اگر کسی بیند دم داشت، دلیل که مردمان تابع او شوند و به او احترام مبگذارند

اگر بیند که دم او چون دم سگ یاخر یا گرگ بود، دلیل که مال حرام یابد و مردمان او را ملامت کنند. و سرزنش میکنند

دیدن دم روباه در خواب نشانه مصیبت و گرفتار شدن  و بلا و خطر در زندگی است و بدین معناست
که فردی شما را با کارها و رفتار و کردار خود فریب می دعد و باعث آزار شما می شود

تعبیر خواب  دم گربه در خواب نماد مکر و حیله و دروغ گقتن و بد شانسی در زندگی است

آنلی بیتون میگوید

تعبیر خواب دم بدین معناست که اگر در خواب دم زخمی ببینید نشانه این است که شما یکی از عزیزانتان را از دست می دهید و گرفتار می شوید

اگر در خواب دم دراز و بلند دیدید نشانه این است که شانس بزرگی در زندگی دارید
و در زندگیتان چیز های خوبی نصیبتان می شود و از ان بهره مند می شوید ولذت می برید

دیدن دم مارمولک در خواب نشانه این است که فردی اقدام به کشتن و نابود کردن شما می کند
از این خبر مطلع می شوید و نگران و افسرده خواهید شد و اتفاقات بدی برایتان می افتد

اگر در خواب دم یک شیر را ببینیید نشانه این است که به هر انچه که در ذهن خود دارید و به هر انچه که فکر می کنید
می رسید و عاقبت بخیر می شوید و خبر های خوبی به شما می رسد

اگر در خواب دم اسب را ببینید نشانه این است که با فرد دلخواه خود ازدواج میکنید و تشکیل خانواده می دهید
و به تمام آرزوهای خود می رسیدو صاحب فرزندی نجیب و خوب کردار نیز می شوید.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب دمحیوانی درنده و وحشی را ببینید و ببینید که آن حیوان به شما حمله می کند
نشانه این است که شما نیازمند به فردی می شوید و از اون در خواست کمک میکنید
ولی او هیچ کمکی به شما نمی کند و بلکه شما را ترک میکند

اگر در خواب دم سگی سیاه را ببینید که زخمی است و جدا شده نشانه این است که در زندگی شما دشمن پیدا میکنید
و دیگران با شما دشمنی خواهد کرد و به شما بی احترامی میکنند.(در صورت تمایلی میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب دیدن دم فیل در خواب نشانه انسان های حیله گر و بدکار است اگر در خواب فیل و دم او را ببنیید نشانه این است که افرادی وارد زندگیتان می شوند و میخواهند که به شما آسیب برسانند و شما را آزار بدهد.

تعبیر خواب دیدن دم سنجاب در خواب نشانه خوشی و برکت زیاد در زندگی است

و بدین معناست که روزی فراوان به زندگی شما می اید

3 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx