تعبیر خواب دنبه

تعبیر خواب دنبه

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای خواندن تعبیر خواب دنبه یا همان چربی، با تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب دنبه بر فرزندی دلالت دارد که با خود رزق و روزی می آورد. همچنین برا ثروت و دارایی و مال هم، دیدن آن در خواب تعبیر شده است.

تعبیر خواب دنبه خوردن به؛ پول پرست بودن اشاره دارد. از چربی استفاده کردن در خواب، یعنی زندگی بر وفق مراد است.

تعبیر خواب ابن سیرین

دنبه به خواب، دلیل مال است. که مرد نگاه می دارد، یا مال زن او بود.

اگر بیند دنبه خام می خورد، دلیل که مال به شبهه، خورد.

اگر بیند دنبه پخته می خورد، دلیل که از دشمنش مال بخورد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند چون گوسفندان دنبه داشت، دلیل که او را فرزندی آید، که صاحب اقبال و دولت است. و روزی بر وی فراخ است.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر دیدن دنبه در خواب، یک بدره درهم است.

 

خواب ها نماد و سمبل هستند. نمادهایی کـه ناخودآگاه، بخشی از افکار و درون ما را نشان میدهد.تعبیر خواب معنای این نمادها را بیان میکند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دنبه در خواب های ما پول اندوخته و مال راحت است. پولی است که بدون زحمت زیاد به چنگ می آید. و با فراخ خاطر و بدون تشویش مصرف شود.

اگر دنبه گوسفند را درسته ببینید، یک رقم پول زیاد است. چندین دسته اسکناس است؛ و یا به قول معبران قدیمی یک بدره درم است.

اگر دنبه را در خواب تکه و خرده ببینید، آن طور که گاه در غذا دیده می شود، مال راحت و پولی است. نه چندان زیاد که به سهولت تحصیل می شود؛ ولی زیاد نیست.

ابن سیرین نوشته؛ دنبه نشان اموال زن است. اما اگر مال زن هم باشد باز پولی است که راحت نصیب شوهر زن متمول می شود.

دنبه در خواب چیزی نیست، مگر پولی که اندوخته باشد. و اگر در خواب ببینیم که تکه ای دنبه از قصابی گرفته یا به علتی در دست داریم، چنین مال اندوخته ای نصیب ما می شود.

دنبه گوسفند چربی زائد بدن حیوان است. که اندک اندک درمحل دم گوسفند انباشته و جمع می گردد، تا به رقمی بزرگ در می آید.

اگر دیدید گوسفندی دارید که دنبه اش بزرگ است، طبق توضیحی که در مقدمه دادم، محور خواب شما گوسفند است. نه دنبه و برای یافتن تعبیر باید به گوسفند مراجعه کنید. دنبه آن گوسفند نعمتی است که؛ نصیب شما می شود. و به هر حال دیدنش در خواب بد نیست.

تعبیر خواب گوسفند را می توانید در تعبیرک بخوانید.

اگر دیدید دنبه می خورید و از خوردن آن کراهت دارید، پولی از طریق نا مشروع و غیر حلال نصیب شما می شود. که خودتان به نادرستی آن اعتراف دارید.

1.5 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

6 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
6
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx