تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای اطلاع از تعبیر خواب دندان همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب دندان، به افراد خانواده برمیگردد. دندان های فک بالا مردان فامیل هستند. فک پایین زنان. و دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند. و جلو فرزندان میباشند.

دیدن دندان در خواب اصلا خوب نیست! بخصوص اگر ببینید که دندان ها خراب میشوند. یا میریزند. اما همیشه هم دیدن آن منفی و بد نیست. البته باتوجه به شرایط خواب.

تعبیر خواب دندان های سالم و تمیز، نشانگر تغییرات خوب و نیکو میباشد. دیدن دندان های سیاه و پوسیده، اشاره به بروز بیماری و مشکلات سلامتی دارد. افتادن دندان همراه با خون ریزی، هشداری است. برای مرگ یکی از اقوام و آشنایان نزدیک. (در صورت تمایل، تعبیر خواب خون را ازین صفحه بخوانید.)

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد. یا بر کنار یا بر زمین افتاد. و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید.

دندان پیشین او بر زمین افتاد. و میان خاک ضایع گردید. دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود. چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد.

بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد. دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد. در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است. دلیل که او دختری آید.

حضرت دانیال گوید :

دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است. دندان زیرین، دلالت کند. بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند. یا بر مادر و پدر است.

دندان هایی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند. و دندان هایی که بر جنب دندانهای دیگر است. که آن را ثنایا خوانند. دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند. و دندان های دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند. و دندان های پسین، دلیل بر کسی کند، که از خویشان دور باشد.

دندان های پیشین و آن چه از جانب دست است. دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند دندان پیشین او می جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم، یکی بیمار شود.

ابراهیم کرمانی گوید :

دندان بالا در مقابل چشم است. دلیل بر نرینه کند، و دندان زیرین در مقابل پیشانی است. دلیل بر مادینه کند.

اگر دندان هایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند. و نگذارد که از او جدا گردند.

اگر دندانش درد می کرد. و برکند، دلیل که مال یابد. بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد.

بیند که دندان هایش افتاده بود. و در کهنه بست، دلیل که او راعمری دراز است. چنانکه همه تبار خویش را در گور کند.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که دندانش درد می کرد. و در دست فرا گرفت، دلیل که منفعت یابد.

بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل که منفعت را از آن کس است. که آن دندان برگیرد،لکن او مصیبتی رسد.

اگرکه بعضی از دندان هایش ناپدید شد. دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند. و به سلامت باز آیند. همه دندان های وی در میان زبان جمع شد. و دیگر باز جای خود نشست دلیل که خویشان وی شکایت کنند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است.

  1. اهل بیت خانواده و بستگان .
  2. مال
  3. منفعت
  4. غم و اندوه
  5. مصرف
  6. مفارقت وجدائی از خویشان.
علامه مجلسی ( ره ) گوید :

سقوط دندان های بالا تعبیر شده به، مرگ خویشان پدری و دندان پایین به خویشان مادری.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بنظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند. و دندان های جلو فرزندان. دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند.

اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد. اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار میشود یا آسیبی به او وارد می آید. ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او میمیرد.

اگرخواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد میکند. گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی میشود و وامدار می گردد.

اگر خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است. زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد. و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد.

اگر ببیند که دندان هایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد.

اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا میشوید.

برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا میشود

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید تعدادی از دندان های خود را پر کرده اید، نشانه آن است. که با درگیری هایی شدید مواجه می شوید. و می کوشید از کنار آنها بگذرید.

اگر در خواب دندان های مصنوعی خود را گم کرده اید، به این معنی است. که مسئولیت هایی سنگین به دوش خواهید گرفت. که موجب لگد مال شدن غرور شما می گردد.

چنانچه؛ ببینید در اثر ضربه ای دندانتان میشکند، یعنی که؛ با مرگ و میر و حوادثی تلخ روبرو خواهید شد.

اگر دندان هایتان را به بیرون تف میکنید، نشانگر یکی از اعضای خانواده شما بیمار خواهد شد. یکی از دندان های شما می افتد، نشانه آن است. که خبرهایی بد به گوش شما خواهد رسید.

 

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

7 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها