تعبیر خواب دهان

تعبیر خواب دهان
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای اطلاع از تعبیر خواب دهان همراه تعبیرک بمانید.

خواب ها نماد و سمبل هستند نمادهایی کـه ناخودآگاه، بخشی از افکار و درون مـا را نشان میدهد. تعبیر خواب معنای این نمادها را بیان میکند.

در تعبیر خواب دهان آمده که، سخن و کلام و یا روزی است. اگر دهان در خواب سالم باشد، نشانگر حلال خوری است.
اما اگر دهان کج و معوج باشد نشانه حرام خواری است.

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

تعبیر خواب دهان در واقع، نمادی از سخنان ما در عالم خواب و رویاست.

حضرت دانیال گوید :

دهان در خواب دیدن، کلید کارها و خاتمه وی است.

هر چه از دهان بیرون آید، تاویل آن بر جوهر کلام است اگر، نیکو است.

اگر بدو هر چه در دهان شود، از جوهر روزی است و آن چه از غذا در دهان شود، صلاح دین او است.

اگر بیند که به کراهت چیزی در دهان او است، چنانکه خوردن آن به دشواری توانست، دلیل بر سختی و رنج در معیشت کند.

اگر آن چه در دهان او بود شیرین است. و در گلو به آسانی شد، دلیل کند بر راحت و خوشی در معیشت.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بیند دهان وی سخت بسته است، دلیل که هلاک شود، یا بیمار شود. یا اجلش نزدیک آمده باشد.

اگر بیند که دهان او فراخ شده است، چنانکه طعام بسیرا در وی میگنجید، دلیل است به قدر آن وی را نعمت و روزی رسد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی به خواب دهان خود را نیکو بیند، دلیل که سخن های نیکو شنود.

اگر دهان خود را کج بیند یا سست یا زشت، دلیل است که سخن های زشت شنود و به هیچ کار نیاید.

اگر کسی بیند که گوشت دهان او بیفتاد، دلیل که او را زیانی رسد.

اگر بیند که از دهانش خون بیرون می آمد، دلیل که از کسی گفتگوی به خصومت شنود.

اگر بیند که بدان خون شلوار او آلوده بود، دلیل که داوری آن از جهت زنان باشد.

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر بیند که از دهان وی کرم یا جانوری بیرون آمد، دلیل که یکی از عیالان او از او جدا شود به مرگ یا زندگانی.

اگر بیند که از دهان او پلیدی بیرون آمد، دلیل که کارش که برای مردم است. به سبب منت نهادن باطل شود.

اگر بیند که از دهان او بوی خوش آمد، دلیل که مردمان بر وی ثنا گویند.

اگر بیند بوی ناخوش آمد، تاویلش به خلاف این است.

اگر بیند که از دهان او مروارید بیرون می آید و مردمان برگرفتند و او هیچ برنگرفت، دلیل که مردمان از علم او بهره مند شوند و او را هیچ منفعت نباشد.

اگر بیند که از دهان خود پلیدی می انداخت و مردمان از وی میگریختند، دلیل که شاعر است و مردمان را هجو کند.

اگر بیند که کسی بر دهان او مهر نهاد و ندانست که کیست، دلیل که در میان خلق رسوا شود.

اگر کسی بیند که چیزی از دهان وی بیرون آمد، دلیل که سخنی گوید.

اگر بیند که چیزی نیکو در دهان گذاشت، دلیل که روزی حلال یابد.

اگر بیند که چیزی پلید دردهان گذاشت، دلیل که روزی حرام خورد.

اگر بیند که او را دهان درده می آید، چنانکه عادت مردم است. دلیل که از کسی شکایت کند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن دهان در خواب بر هفت وجه است.

اول : منزل و خانه

دوم : خزانه وانبار

سوم : گشایش کارها

چهارم : مال

پنجم : حاجت

ششم : وزیر

هفتم : دربان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دهان در خواب کام است. و شیرینی آن کامروائی است و تلخی آن ناکامی و تلخ کامی.

دیدن دهان طبیعی در خواب هیچ تعبیری ندارد و نمی تواند محور خواب قرار بگیرد مگر این که به حالت غیر طبیعی باشد یا مزه و طعم غیر معمول داشته باشد.

اگر در خواب ببینید که دهانتان بزرگ شده ولی بزرگی آن زشت و زننده نیست روزی شما فراخ میشود. و اگر دهانتان خیلی تنگ شده بود ولی تنگی آن زببا به نظر نمی رسید دچار تنگی معاش می گردید.اما اگر دهانتان تنگ و زیبا شده بود سخنی می گویید که آن سخن هر جا و نزد هر کس تکرار شود برای شما سود و فایده می آورد و موجب خوش دلی دیگران میشود.

اگر دهانتان بزرگ و زشت شده بود حرف هایی میزنید که هم برای خودتان زیان آور است. و هم موجب آزردگی دیگران میشود.

اگر دیدید که چیزی در دهان دارید که می خواهید بخورید اما فرو نمیرود و از خوردن آن نیز احساس ناخشنودی میکنید گرفتار سختی میشوید.

اگر چیزی در دهان داشتید که شیرین و مطبوع بود و به آسانی خورده میشد به آسایش و نعمت و رفاه میرسید.

اگر ببینید که در دهانتان دندان های سفید و مرتب است وضع خانوادگی مطلوبی خواهید داشت و عکس این هم هست.

لوک اویتنهاو می گوید :

دهان

دهان بزرگ : مهم بودن، نشانه درجه احترام و وجهه شخصی.

دهان باز : خطر

 

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

2 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها