تعبیر خواب دودکش

تعبیر خواب دودکش
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب دودکش همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب دودکش در خواب به طور کلی خوب نیست و تعبیر خوبی ندارد.

اگر در خواب دیدید که از دودکش دود بیرون می آید این نشانه غم و اندوه خانوادگي اسـت و هر چه دود ان غليظ تر باشد غم و اندوه و ناراحتی خانوادگیتان بيشتر اسـت

و اگر دود نداشته باشد بدین معناست که شما و خانواده تان هیچ غم و اندوهی به سراغتان نمی آید و تعبیر بدی ندارد.

شما می توانید تعبیر خواب خود را در تعبیرک مشاهده کنید

تعبیر خواب ابن سیرین

 

دیدن دود در خواب،  به معنی سلطانی ستمگر و ظالم است.

اگر ببیند از طرف مشرق یا از طرف مغرب دود زیادی آمد

بدین معناست که که مردم آن دیار گرفتار ستم وظلم آن سلطان می شوند.

اگر بيند دود در عالم برنخاسته و آتش زبانه مي زد، بدین معناست كه بلا و بدبختی در جهان به وجود می آید.

آنلی بیتون میگوید

 

دیدن دودکش در خواب ، نشانة رخ دادن اتفاقی تلخ و ناروا است . که خبر بیماری کسی به شما می رسد .

دیدن دودکش سرنگون شده ، نشانة این است که به زودی یکی از بستگان یا خانواده شما می میرد.

اگر خواب ببینید پیچکی گرد دودکش پیچیده است ،

معنایش این است که از مرگ خویشاوندی یا خانوادهتان غمگین می شوید .

اگر خواب ببینید از دودکش دود بیرون می آید ، نشانة آن است که خبری به شما می رسد

اگر خواب ببینید در دودکشی خود را قایم می کنید  ،

نشانة آشفته شدن و نامنظم شدن وضعیت کار ، و به وجود آمدن شک و نگرانی در شماست.

اگر دختری خواب ببیند از دودکش پایین می رود ،

علامت آن است که دست به کاری ناشایست و ناپسند خواهد زد که موجب تعجب و حیرت زدگی دوستانش می شود.

اگر خواب ببینید از دودکشی بالا می روید ، دلالت بر آن دارد که از مانعی که سر راه شما قرار می گیرد عبور خواهید کرد . و به موفقیت می رسید.

مطیعی تهرانی میگوید

 

اگر ببینید که دود به جای این که از زمین به آسمان برود از آسمان به زمین می آید اثر آن بیشتر است.

اگر دود از آشپز خانه شما بیرون می آمد بدین معناست که با همسرتان اختلاف پیدا خواهید کرد و به مشکل میخورید.

اگر ديديد آسمان خانه شـما را دود گرفته و از دودکش دود بیرون می آید بدین معناست که شما یک افسردگی کوتاه مدت میگیرید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها