تعبیر خواب دکتر

تعبیر خواب دکتر

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای آگاه شدن از تعبیر خواب دکتر این مطلب را تا انتها بخوانید.

تعبیر خواب دکتر یا پزشک نشانگری از، شنیدن اخبار جدید و همینطور مال و دارایی میباشد. دکتر شدن در خواب، یعنی بزودی محیط کاری جدیدی را تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب ازدواج با دکتر، به معنی این است که؛ خبری غیر منتظره و شگفت انگیزی در آینده خواهید شنید.
تعبیر کلی ازدواج کردن را نیز، میتوانید در همینجا بخوانید.

تعبیر معاینه کردن دکتر در خواب، یعنی که؛ بزودی از مشکلات مالی آسوده خواهید شد. دیدن پوشیدن لباس سفید پزشکی در خواب، یعنی مشکلات خانوادگی یا درگیری ها بزودی به تمام میشوند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن دکتر در خواب، زاییده و حشت از بیماری هاست در بیداری ما. دیدن دکتر در خواب واکنش ترسی است که؛ از بیماری داریم و عکس العمل تالمات روانی است که به علل مختلف بروز می کند. و گاه نیز زمینه وسیع زمانی دارد.

چنانچه در خواب دیدید که خودتان بیمار هستید؛ و دکتر شما را معالجه و معاینه می کند، از بیماری وحشت دارید ولی همین دلیل وجود صحت و سلامت شما است.

اگر در خواب از دکتر و بیماری خویش وحشت داشته باشید، او دشمن شماست. و تجسمی است از یک انسان بدخواه که پیرامون شما وجود دارد. ولی اگر از او نترسید.

با دکتر روابطی دوستانه و صمیمانه داشته باشید، او دوستتان است. و کسی است با خصایص یک پزشک عیسی دم که؛ در مسیر حیات شما قرار می گیرد.

همین حالت است اگر از دکتر دارو بگیرید. اگر فقط نسخه دکتر را در خواب دیدید، و احساس کردید آن نسخه محتوی دارویی شفابخش است. خبری خوش به شما می رسد که؛ خوشحالتان می کند. و اگر احساس خلاف داشتید خبری نامطلوب خواهید شنید.

لوک اویتنهاو می گوید :

دکتر : مشکلات

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر دکتری را در خواب ببینید، نشانه سلامت و تندرستی و اقبال و سعادت است.

اگر دکتری را در خواب میان جمعیت ببینید، نشانه آن است که؛ بابت خدمات یک دکتر پولی پرداخت نمی کنید.

اگر خواب ببینید با دکتری نامزد شده اید، نشانه آن است که فریب افرادی را خواهید خورد.

اگر دکتری را به خواب ببینید که مشغول معالجه بیماران است، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده به بیماریی مأیوس کننده مبتلا خواهد شد.

اگر خواب ببینید دکتری برای کشف خونریزی، شکافی روی بدن شما ایجاد می کند، نشانه آن است که؛ تلاش های شما به شکست می انجامد. و فردی شما را وادار می کند که قرض های او را بپردازید.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx