تعبیر خواب دیوار

تعبیر خواب دیوار
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب دیوار این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب دیوار بدین معناست که اگر اگر دیدید بر دیواری محکم و استوار نشسته اید
نشانه این است که  در موقعیتی که دارید و مطلوب شما است مستقر خواهید شد یا موقعیت خوبی به دست می آورید.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر دیدید دیواری که روی آن نشسته اید لرزان است نشانه این است که موقعیت شما متزلزل خواهد شد.

اگر خواب ببینید روی دیواری با دیگران نشسته اید و دیوار از سنگینی وزن شما فرو می ریزد و خراب می شود
علامت وقوع تصادفی است که فردی در آن به شدت مجروح  و درمانده می شود .

اگر در خواب ببینید که از روی دیواری کوتاه افتاده اید نشانه این است که خطری در کمینتان است .(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب افتادن را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب دیوار بدین معناست که اگر خواب ببینید مشغول ساختن دیواری هستید
علامت آن است که شما با استفاده از علم اقتصاد و صنعت ، پایه های بدست آوردن ثروت را بنا می کنید .

اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که به آرزوها و خواسته های خود دست خواهد یافت  و پیشرفت می کند.

چنانچه خواب ببینید از روی دیوار بر زمین می افتید ، علامت آن است که مسئولیت پروژه ای را به واگذار می کنند
که شما شایستگی انجام آن را ندارید و در عمل متوجه می شوید که تلاشهای شما بی نتیجه است .

اما اگر ببیند از روی دیوار سقوط می کند یا دیواری فرو می ریزد
نشانه آن است که به رؤیاهای خود دست نخواهد یافت  و به هدف هایش نمی رسد.

اگر خواب ببینید از دیواری بالا می روید ، علامت یافتن پاداش و به دست آوردن موفقیت از تلاشی است .

اگر خواب ببینید از میان دو دیوار بالا می روید ، نشانه آن است که برای رسیدن به اهداف  و خواسته های خود
دست به کارهای غیرقانونی می زنید که ممکن است بعدا باعث پشیمانی شما شود.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx