تعبیر خواب دیو

تعبیر خواب دیو
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب دیو به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب دیو  در خواب دین دشمنی بزرگ است مکار و فریفته.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

دیو نفس پلید است چه مال خودمان و چه شخصیت نهفته و کثیف دیگران که گاه چهره نشان می دهد و فتنه و آشوب می آفریند.
به زبان دیگر دیو شخصیت دوم و مضاعف ماست. نفس اماره ماست که گاه کنترل می کنیم و گاه عنان آن از دستمان بیرون می رود.

تعبیر خواب دیو بدین معناست که اگر دیدیم که دیو  درخواب خوشحال است و می خندد به فساد و تباهی میل می کنیم
و اگر دیو غمگین بود کارهای خیر و خوب انجام می دهیم.

اگر دیو ما را گرفت تسلیم هوای نفس می شویم و اگر دیو در تعقیب ما بود وسوسه می شویم.
اگر بر دیو سوار شدیم یا غلبه کردیم نشانه این است که  به صلاح می گراییم.

اگر کسی بیند که دیو او را دنبال کرد، دلیل که توبه باید کردن از کارهای ناصواب تا دشمنان قصد او نکنند
و بر وی ظفر نیابند. اگر بیند که با دیو جنگ و دعوا کرد
و بر وی غلبه کرد، دلیل که دین او درست و قوی است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب جنگ  و دعوا را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب دیو بدین معناست که اگر کسی دیو را خرم و شادمان بیند،
دلیل که به فساد آید و به هو ا و شهوت مشغول شود.
اگر دیو را غمگین بیند،دلیل که به صلاح و عبادت مشغول شود.

اگر بیند که دیو جامه از تن برکشید، دلیل که اگر عامل بود از عمل معزول شود.

اگر دهقان بود، وی رامحنت رسد. اگر بیند که دیوان او را اسیری بردند،دلیل که به رسوائی مشهور شود.

اگر بیند که با دیو صحبت کرد، دلیل که گناهی بزرگ از وی صادر شود.

اگر بیند که با دیوان سخن گفت، دلیل است با دشمن اهل صلاح یکی بودو ایزد تعالی مراد ایشان ندهد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx