تعبیر خواب راسو

تعبیر خواب راسو

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب راسو همراه با تعبیرک بمانید تا انتهای مطلب.

تعبیر خواب به عنوان معنادهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

راسو گونه ای از پستانداران گوشتخوار و کوچک ‌اندام است. که بدنی کشیده و باریک و دست و پاهای کوچکی دارد. گردن راسو کشیده و دم آن نسبتاً بلند و پر مو میباشد.

تعبیر خواب راسو نشانه‌ جستجوگری و زورگویی که به احساسات دیگران لطمه می‌زند است. دیدن راسو در خواب میتواند بیانگری از دوستی و حیله گری باشد. معبران بیشتر راسو را دزد تعبیر کرده اند.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

تعبیر خواب پوست راسو نشانگری از موفقیت و شانس میباشد.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن راسو به خواب دزد است.

اگر بیند راسو در خانه یا در دکان رفت، دلیل کند که دزد در آنجا شود و چیزی بدزدد.

اگر بیند که راسو را بکشت، دلیل که دزدی را بگیرد و بر او ظفر یابد.

اگر بیند گوشت راسو میخورد یا چیزی از اندام های او در دست داشت، دلیل است که مالی از دزد بستاند.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند راسو وی را بگزید، دلیل که بیمار و سرانجام شفا یابد.

اگر بیند که با راسو جنگ و نبرد میکرد و بر او غالب آمد، دلیل که بر دزد چیره شود او را قهر کند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن راسو به خواب، بر سه وجه است.

اول : غم و اندوه

دوم : درد

سوم : بیماری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن راسو در خواب رو به رویی با دزد است.

اگر دیدید راسویی در خانه یا در مزرعه شما زندگی میکند و آنجا سکنی گزیده مطمئن باشید دزدی خانگی دارید. دزدی که اهلی و آشناست و بی آن که خودتان بفهمید مال شما را اندک اندک میبرد.

اگر در خواب دیدید که به راسو غذا میدهید در واقع مال خود را به کسی می دهید که اگر هم ندهید او می دزدد و میبرد.

اگر دیدید راسو شکار کردید و کشتید، انسان بد نیت و کج دستی را از خود می رانید. انسانی که به مال شما نظر بد دارد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx