تعبیر خواب ران

تعبیر خواب ران
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب ران این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب ران بدین معناست که اگر بيند ران او شكست يا بيفتاد، دليل كه از خويشان و دوستان خود جدا شود و به تن ضعيف گردد و در غربت هلاك  و نابود شود.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر بيند كه ران كسي را ببريد، يا بيفكند، آن كس را همين دليل كند.

ابراهيم كرماني گويد:

دیدن ران راست در خواب ، دليل كند بر خويشان پدري، ران چپ، دليل بر خويشان مادري كند.

اگر بيند كه ران او باريك شده و لاغر شده، دليل بود كه خويشان او ضعيف شوند

اگر بيند ران او پاره شده است، دليل بود كه خويشان او را از مهتري اندوه و خواري برسد.

اگر بيندگوشت رانهاي او افتاده بود، نشانه این ایت که اتفاقاتی برای شما می افتد.
جابر مغربي گويد:
اگر بيند رانهايش به ريسمان بر يكديگر بسته شد، دليل كه از خويشان جدا نگردد و پيوستگي كند به نكاح.

اگر بيندگوشت ران خود را مي خورد، دليل كند كه به قدر آن مال میخورد (در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گوشت را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب ران در خواب ديدن، برچهار وجه است.
اول: اهل بيت(خانواده وبستگان).
دوم: دوستان كه بر ايشان اعتماد می کنند
سوم: خشم و نفرت است.
چهارم: مال و ثروت

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب ران  پا نشانه دارايي و مال و چيزهايي است که بر آن متکي هستيد يا طي ساليان گرد آورده ايد.

حتي نام نيک و شهرت و محبوبيت مي تواند به شکل ران در خواب هاي ما ظاهر شود،

چنانچه در خواب ديديد ران هاي ورزيده و چاق و محکمي داريد نشانه این است که بر قدرت، شهرت و نام نيک خويش متکي و اميداور هستيد يا مي شويد و چنانچه ديديد ران هاي ضعيف و لاغري داريد اين چيزها يا يکي از مهمترين آنها را از دست مي دهيد. اگر در خواب ديديد گوشت ران شما کنده شده  نشانه این است که بخشي از مال  و ثروت شما از بين مي رود.

اگر ديديد که ران شما زخم يا متالم و دردناک شده يا به پول شما لطمه مي خورد و يا به نام نيک و شهرت شما.

اگر در خواب ديديد خودتان گوشت ران خود را کنده ايد نشان آن است که مال و ثروت خود را خودتان هدر مي دهيد

يا با انجام عملي نامناسب موجب بدنامي خويش مي شويد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx