تعبیر خواب راهزن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب راهزن  این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب راهزن در خواب، نشانع مردي بود كه با مردم نبرد كند

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر به خواب بيند كه راه زد و مال و ثزوت و دارایی بسيار ببرد، دليل كه با مردي پيوندد كه او را عزيز و گرامي دارد، فايده يابد به قدر آن چه راهزن برده باشد.
تعبیر خواب راهزن بدین معناست که اگر بيند راهزن بر او جمع شد، نتوانست از او چيزي بردن، دليل كه بيمار گردد و بيم هلاك بود و سرانجام از آن خلاصي يابد.

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه راهزن چيزي از او دزديد، دليل كه از كسي دروغ شنود.و یا فردی او را وادار به گناه می کند و او را فریب می دهد.
اگر بيند به راهي مي رفت و راهزنان هلاك و نابودش كردند، خبر مصيبت و بلا و گرفتاری به وي رسد. و اتفاقات بدی و ناگواری در زندگی اش می افتد.

اگر در خواب راهزنی را ببینید که سوار براسبی نشسته است نشانه این است که در زندگی حوادث و اتفاقاتی برای او رخ می دهد که بسیار نامطولب و بد خواهد بود (در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب اسب را مشاهده کنید.)

جابر مغربي گويد:

تعبیر خواب راهزن بدین معناست که اگر بيند راهزني كرد و كالائي با خود برد،
دليل بود كسي بر او خصم و خشونت و خشم شود و عيش و زندکی بر او تباه كند.و زندگی را ب کام او تلخ کند.
اگر خويش را راهزن بيند، لكن كالاي كسي را نبرد، دليل است بيمار گردد
و سرانجام شفا يابد.و سلامت می شود

آنلی بیتون میگوید:

راهزني به خواب بر سه وجه است.
اول: جنگ و خصومت و دشمنی
دوم: دروغ گفتن و تهمت زدن
سوم: بيماري و تباهي عيش وخراب شدن زندگي.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx