تعبیر خواب رخساره

تعبیر خواب رخساره

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب رخشاره این مطلب را دنبال کنیدتعبیر خواب رخساره در خواب دیدن ، دلیل بر روشنائی مردم بود .

اگر بیند رخساره او صاف و پاکیزه است ، نشانه این است که در میان مردمان مشهور و معروف گردد و بزرگی  و منزلت یابد و دیگران به او احترام بگذارند و او را ارزشمند محسوب کنند

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر بیند که رخساره او زرد یا سیاه است ، تاویلش به خلاف این است .

ابراهیم کرمانی گوید :

تعبیر خواب رخساره درخواب ،  نشانه آرایش مردم و کدخدائی او است .

اگر در رخساره عیبی بیند  و زشتی ببینید،  نشانه این است که درکدخدائی و آرایش او نقصان و عیب رسد .

جابر مغربی گوید :

تعبیر خواب رخساره بدین معناست که  اگر بیند بر رخساره او موی بود ، دلیل که وام دار گردد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب مو را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب رخساره بدین معناست که اگر بیند رخسار او سرخ و پاکیزه بود ،
دلیل که شادان و خرم گردد و اتفاقات خوبی برایش افتد .

اگر بیند که رخساره او زرد بود . دلیل بود که بیمار گردد و مشکلات و گرفتاری برایش به وجود آید .

اگر بیند که رخساره او سیاه و تیره است ، دلیل که از جهت عیال و یا همسر او را غم و اندوه رسد  و ناراحتی پیش آید

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب رخساره در خواب ، دلیل بر شادی  و نشاط و  و هیجان و شاد کامی و خوبی و وضع و حال مرد است .

زشتی رخساره در خواب ، دلیل بر غم و اندوه و بیماری است و بدین معناست که به خواسته ها و آرزوهای خود نمی رسید و اندوهگین می شوید

اگر در خواب ببینیدکه رخساره شما زخم شده است نشانه این است که بلا و گرفتاری برایتان به وجود می آید
و در زندگیتان نگران ومضطرب خواهید شد

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx