تعبیر خواب رسن

تعبیر خواب رسن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب رسن این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب رسن ريسماني است که چيزهائي به آن مي بندند

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

رسن درخواب نشانه عهد و پيمان و قول دادن است.

اگر بيند دست در رسن زده بود و معلق آويخته، دليل كه بر قدر بلندي رسن از زمين بلندي و منزلت يابد. اگر بيند رسن ببريد و اندكي در دست او بماند، دليل كه از قدر و منزلت بيفتد.و بی ارزش می شود.

ابراهيم كرماني گويد

اگر بيند رسن از آسمان آويخته بود و او دست در آن زده بود.

دليل كه پيماني بود ميان او و ايزد حق تعالي چنانكه، اگر بيمار بود ميگويد: اگر حق تعالي مرا شفا دهد، چنين كنم.

اگر بيند كه بر رسن به پاي ايستاده بود، دليل بر تاكيد همان پيمان كند كه با حق تعالي كرده بود.

جابر مغربي گويد:

اگر بيند دست بر رسن زده بود، دليل كه دست بر رسن دين حق تعالي زده باشد.

اگر در خواب ببینید که رسن در دست دارند نشانه این است که فردی وارد زندگیتان می شود و شما نیز افسار او را می گیرید

و بعضي از معبران گويند:

تعبیر خواب رسن، پيمان بود كه هم با خلق و هم با خداي كرده بود.

اگر بيند رسن درگردن او كرده بودند، دليل كه پيماني در گردن او بود خداي را يا خلق را و در گذاردن تاخير كند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گردن را مشاهده کنید.)

اگر بيند از بام يا از جائي بلند خود را به رسن فروهشت، دليل كه ترك حاجت و مقصودي كه دارد بگويد از ترس و بيم دارد

تعبیر خواب امام جعفر صادق

ديدن رسن در خواب بر چهار وجه است.
اول: عهد و پيمان و قول دادن
دوم: دين و ایمان
سوم: امانت و امانتداری
چهارم: قضاي حاجت(برآورده شدن حاجت).

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها