تعبیر خواب رفتن یا ترک کردن

تعبیر خواب رفتن یا ترک کردن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

رفتن یا ترک کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
برای اطلاع از تعبیر خواب رفتن یا ترک کردن این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب علمی رمزآلود است. و نشانه هایی که در خواب میبینیم گاهی مفهوم حقیقی دارند.

تعبیر خواب رفتن و ترک کردن، اشاره مستقیم به ترس درونی از تنهایی و رها شدن است. این خواب معمولا، نشات گرفته از تجربه های فرد درباره احساس فقدان و از دست دادن فرد مورد علاقه میباشد.

در واقع ترک کردن؛ نشانگر تمایل برای پشت سر گذاشتن وابستگی ها و گرایشات مخرب است.

تعبیر خواب رفتن یا ترک کردن وطن، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی بیند از شهر و دیار خود قصد رفتن کرد و ندانست به کجا می رود، دلیل که بیچاره و فرومایه شود.

اگربیند زن و فرزند را  موقع رفتن با خود برد، دلیل که همه بیچاره و خوار گردند.

اگر بیند مانند شتر میرفت، دلیل که سعادت دنیایی یابد.

اگر بیند مانند اسب یا خر همی رفت، دلیل کند بر تنگی مال و درازی عمر.

اگر بیند مانند ددگان(دیوانگان) قصد رفتن یا ترک کردن کرد، دلیل خیر و نیکی بود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند ازتاریکی به روشنایی می رفت، دلیل که از تنگی و رنج به نعمت و فراخی افتد.

اگر بیند از آبادانی به خرابی میرفت، تاویلش به خلاف این است.

اگر بیند از جایی نیک به جای بدی رفت، دلیل بر بدی کند.

اگر بیند که ازجایی بد به جایی نیک همی رفت ، دلیل بر خیر و نیکی کند.

لوک اویتنهاو می گوید :

راه رفته ای را برگشتن : تاخیر در سفر، ماجراجویی، خبری مهم.

ترک کردن دوست : عذابی مبدل به شادی خواهد شد.

ترک برادر : پیشامدی خوش یمن.

ترک کردن خانه : یک منفعت غیر منتظره.

مولف گوید :

اگر در خواب ببیند با کسی به مکانی میرفت یعنی آن کس در مورد آن مکان به او حرفی زده یا سفارشی کرده ویا سفارش خواهد کرد.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید، کسی شما را ترک می کند، نشانه آن است که در نقشه هایی که برای موفقیت در آینده کشیده اید با مشکل مواجه خواهید شد.

اگر خواب ببینید شما دیگران را ترک می کنید، نشانه آن است که در زندگی خود با شرایط سختی روبرو خواهید شد و راه چندانی برای غلبه بر این سختیها وجود ندارد.

اگر خواب ببینید خانه خود را ترک می کنید، نشانه آن است که در کسب ثروت موفقیتی به دست نخواهید آورد.

اگر خواب ببینید معشوق خود را ترک می کنید، نشانه آن است که در جبران اشتباهات خود موفق نخواهید شد. و دوستان از شما رو برمی گردانند.

مقالات مرتبط

3.7 3 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
2
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx