تعبیر خواب رفو کردن

تعبیر خواب رفو کردن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهبم مطالبی را در مورد تعبیر خواب رفو کردن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب رفو کردن جامه و چيزهاي ديگر، دليل بر جنگ و خصومت و درگیری كند.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

اگر بيند لباس خويش يا جامه اهل يا دستاري يا مقنعه را رفو مي كرد،
دليل كه او را با كسي از خويشان جنگ و خصومت افتد. و با او در گیر می شوند.

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند لباس خويش را رفو مي كرد و نتوانست، دليل كه از جهت عيال خود غم و اندوه خورد و رفوگر در خواب خداوند جنگ و خصومت بود و با همه كس به گفتگوي درماند و جهد كند تا كار خويش را صلاح آورد و از خصومت باز رهد.(در صورت تمایل متوانید تعبیر خواب لباس را مشاهده کنید.)

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

معبران کهن نفس سوزن زدن منهاي دوختن را خوب ندانسته اند و به همين علت رفو  کردن را از دوخت و دوز جدا کرده
و خصومت و دشمني تعبير نموده اند و رفوگر را نيز دشمن دانسته اند.
رفو کردن در خواب نشانه دشمني است و چنانچه در خواب ببينيد لباسي را رفو مي کنيد نشانه این است که با کسي دشمني مي نماييد و اگر ديگري رفو کند و شما تماشاگر باشيد نشانه این است که او دشمني مي کند.
برخي نوشته اند لباس هر کس را در خواب رفو کنيد نشانه این است که با او دشمني مي کنيد
و اگر لباس خودتان باشد کاري مي کنيد که حيثيت  و آبروی اجتماعي خويش را به خطر مي اندازيد.
رفوکردن جوراب در خواب نشانه خصومت با خانواده است و رفوي شلوار دعوا و دشمني با همسر است.
به هر حال رفو کردن در خواب خوب نيست و در پايان غم و اندوه  و ناراحتی مي آورد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx