تعبیر خواب رنگ ها

تعبیر خواب رنگ ها
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

رنگ ها در خواب چه نشانه ای دارد؟
برای مطلع شدن از تعبیر خواب رنگ ها همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب رنگ ها مربوط به ذهن و شخصیت میشود. درکل ارتباط رنگ های مورد علاقه با خواب رابطه مستقیمی دارد.

تعبیر رنگ سفید در خواب از پاکی، صلح، عزت، پاک دامنی و آغاز خوشبختی خبر میدهد. در تعبیر خواب رنگ ها، سیاه و سفید نشانگر افسردگی و غم میباشد.

دیدن رنگ طلایی در خواب بیانگر، اراده و ثروت و پاداش های معنوی است. رنگ سبز در خواب به معنای، تغییرات مثبت، سلامت جسم و روح، صلح و آرامش میباشد.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

رنگ سفید به خواب دیدن در جامه ها و غیرآن، دلیل بر صلاح و پاکی دین کند. و رنگ سرخ درخواب، مردان رنج و کراهت بود. و زنان را نیکو بود.

رنگ سبز از جامه ها و غیر آن مردان را و زنان را در دین و دنیا، و خیر و صلاح بود. رنگ زرد، مردان و زنان را رنج و بیماری باشد.

رنگ سیاه بر جامه مردان و زنان غم و مصیبت بود، مگر کسانی که همیشه سیاه پوشند، ایشان را زیان ندارد. رنگ کبود بر جامه زنان و مردان، دلیل براندوه و مصیبت کند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

رنگ سفید و سبز به خواب، دلیل بر خیر و برکت و عز و ظفر و سربلندی و پیروزی یافتن و دین پاک باشد. زیرا که لباس اهل بهشت است. (تعبیر خواب بهشت در تعبیرک)

رنگ سیاه؛ سلطان و اصحاب او و قاضی و خطیب و رئیس و محتسب را بزرگی. و مملکت و شرف و عز بود به مقدار و قیمت جامه. رنگ زرد بیماری بود.

رنگ سرخ؛ پرخاش و دعوا و ستیزه و خصومت بود.

رنگ نارنجی، گاهی اوقات این رنگ، در ارتباط با دستگاه‌تناسلی است. در نتیجه یافتن معنا و تعبیرصحیح معنای آن در زندگی شخصی کار ساده‌ای‌نیست. از این رو، در صورت مشاهده این رنگ درخواب، ابتدا سلامت این دستگاه را مورد مداقه ‌قرار دهید. و سپس ارتباط این رنگ را با تمام‌جنبه‌های مختلف زندگی تان دریابید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

امکان ندارد که رنگ تنها را در خواب ببینیم. ولی این ممکن است که چیزی را با رنگی خاص در خواب مشاهده نماییم. در این صورت، آن چیز محور خواب قرار می گیرد. و رنگ تفاوت هایی در آن به وجود می آورد.

روی هم رفته رنگ سفید خوب است. زرد غم و رنج و بیماری است. سیاه و غرور و افتخار و جاه و عزت است.

سرخ هیجان و اضطراب است. و گاهی شادی و نشاط. سبز خرمی است، ولی در برخی مواقع سرخ و سبز اختلافاتی دارند که تشخیص آن با معبر است.

لوک اویتنهاو می گوید :

رنگ (دیدن رنگهای گوناگون) : افکار شعف آور.

رنگ آبی : ناراحتی

رنگین کمان : کارها و پروژه های خوبی در پیش روی شماست

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن جاهای سفید و پاکیزه از جایی حرمت بیند.

دیدن جاهای سرخ، دلیل بر سیاست سلطان بود.

دیدن جاهای زرد، دلیل بیماری بود.

دیدن جاهای سبز، چیزی باید حرمتش زیاد شود.

دیدن آب سبز، گشتن عیش بود.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن رنگین کمان در خواب، نشانه روبرو شدن با اتفاقات غیر عادی است. امور زندگی ظاهری امیدوار کننده به خود خواهند گرفت.

اگر فردی عاشق رنگین کمان به خواب ببیند، نشانه آن است که، پیمان ازدواج او با شادمانی بسیاری همراه خواهد بود.

اگر خواب ببینید رنگین کمان پلی بر درختان سر سبز زده است، نشانه آن است که در امور زندگی به توفیقی بی حد و مرز دست خواهید یافت.

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx