تعبیر خواب روستا

تعبیر خواب روستا

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب روستا این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب روستا اگر در خواب بببینید که به روستا می روید معنی خواب شما این است که تعقیرات و تحولاتی در زندگیتان ایجاد می شود که باعث بهتر شدن حالتان می شود.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر روستا آباد باشد معنی خواب تغییرات و تحولات مثبت  و خوب در زندگی شما و خرابه و متروکه بودن روستا نشان دهنده تغییرات منفی است که باعث ناراحتیتان می شود.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب روستا بدین معناست که اگر کسی بیند در روستا یا جایگاهی مجهول بود، دلیل خیر وبرکت و منفعت بود.

اگر بیند که به جایگاهی معروف بود خوابی نیکو نیست.

اگر بیند از روستا به شهری رفت، دلیل که از فتنه و بلا  و گرفتاری ایمن می شود و کارش به نظام گردد.

اگر بیند از شهری به روستا  می رود، تاویلش به خلاف این است

اگر ببینی در روستای ناآشنا و ناشناسی و غریبه هستی، تعبیرش خیر و نیکی و خوشی می‌باشد،
ولی اگر آشنا بود، تعبیرش بد است و به معنای رخ دادن اتفاقات بد و ناگوار است.

ابراهیم کرمانی میگوید:

تعبیر خواب روستا بدین معناست که اگر در خواب دیدید که در شهری ویران و خراب و آباد هستید و از ان به روستایی آباد می روید
معنی این خواب خیر و نیکی و عزت و شانس و اقبال  و سرنوشت است
ولی اگر برعکس شود و از روستایی آباد به شهری خرابه و آباد بروید

معنای خواب اصلا خوب نیست.و به معنای شنیدین خبر های ناخوشایندو بد است.

اگر در خواب ببینید که در روستایی گله گوسفند به طرف شما می آید
نشانه این است که خبر های خوشایندی به شما می رسد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گوسفند را مشاهده کنید.)

جابر مغربی میگوید:

اگر کسی در خواب ببیند که به او روستایی می دهند که آنجا را نمی شناسد
معنی این خواب این است که به اندازه بزرگی و عظمت آن روستا ، خیر و سود و منفعت به او داده می شود.

بیرون امدن از روستا در خواب خوب است و داخل شدن به آن بد است.

1.5 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx